Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал "Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки” публікує результати наукових досліджень фахівців України та зарубіжжя в галузях: машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, розробка корисних копалин.

Завдання видання:

 • відображення результатів теоретичних, експериментальних і виробничих досліджень;
 • стимулювання наукових досліджень;
 • фіксування результатів наукових досліджень;
 • передача досягнутих знань наступним поколінням науковців і споживачів;
 • формування відкритої наукової полеміки з метою поліпшення якості наукових досліджень;
 • забезпечення гласноті у відображенні наукових проблем;
 • пошерення наукової інформації.

Процес рецензування

До редакційно-видавничого відділу університету стаття подається з рецензією доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю). Кожна стаття проходить процес рецензування незалежним експертом, який є визнаним спеціалістом  у області знань згідно з тематикою поданої роботи та якого визначає відповідальний за випуск. Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента (стаття кодується – їй надається код та видаляються відомості про авторів).

Рецензенти надають свої висновки у письмовому вигляді, оцінюючи теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. В процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни в них;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи переробленні деяких частин статті;
 • потрібність у деяких уточненнях з точки зору стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Термін підготовки рецензії узгоджується з відповідальним за випуск.

Рецензенти повідомляються про то, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю автора.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Етичні норми

Редакційна колегія журналу „Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки”, видавцем якого є Державний університет "Житомирська політехніка", рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org) та Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php).

Етичні зобов’язання редакторів журналу:

 • Усі статті, що подаються до публікації, проходять ретельний відбір та повинні бути передані на рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання автору.
 • Редактор повинен розглядати усі рукописи неупереджено, оцінюючи кожен незалежно від расової, релігійної чи національної належності, а також місця роботи та посади автора (авторів).
 • Редактор не повинен представляти стороннім особам жодної інформації щодо статті, її вмісту та авторства.
 • Після позитивного рішення редакційної колегії стаття друкується у фаховому видання та розміщується на відповідних електронних ресурсах. Статті з журналу або витяги з них можуть поширюватися по електронних мережах, але у таких випадках посилання на першоджерело є обов’язковим.
 • Редактор повинен шанувати інтелектуальну власність автора.

 

Етичні зобов’язання авторів:

 • Основний обов’язок автора полягає в наданні точного звіту про дослідження та в об’єктивному обговорення його значущості.
 • Автори повинні дотримуватися вимог до публікації.
 • Автори статей несуть відповідальність за зміст статей та факт їх публікації. Редакційна колегія має право вилучити статтю, якщо виявиться, що були порушені чиїсь права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті повідомляється автору.
 • Автор повинен цитувати ті праці, що здійснили визначальний вплив на сутність роботи.
 • Подаючи статтю для друку, автор підтверджує те, що стаття раніше не була надрукована й не розсилалася на розгляд до редакцій інших наукових видань та не містить плагіату.
 • Співавторами статті мають бути ті особи, які зробили значний внесок у представлену роботу й розділяють відповідальність за отримані результати.
 • У статті декількох авторів той автор, який подає статтю на розгляд редколегії, листується з редактором, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів щодо публікації в журналі.
 • Автори повинні гарантувати відсутність контрактних зобов’язань або міркувань власності, що могло б мати вплив на публікацію поданого рукопису.

 

Етичні зобов’язання рецензентів:

 • Всі члени редколегії є рецензентами.
 • Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів.
 • Рецензенти повинні пам’ятати, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування.
 • Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями.
 • Рецензент також повинен повідомити про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукописи.

Історія журналу

 Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки" — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Державний університет "Житомирська політехніка". Заснований у квітні 1994 р. 

Журнал виходить 2 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Автомобільний транспорт;
 • Галузеве машинобудування;
 • Прикладна механіка;
 • Біомедична інженерія;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Гірництво.