DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-160-165

Зміна фізико-хімічного складу ґрунтів у зоні техногенного впливу в міських умовах

Наталя Валеріївна Зуєвська, Любов Валентинівна Шайдецька, Кирило Олександрович Булітко

Анотація


Розглядається застосування методу горизонтального направленого буріння для спорудження комунікаційних мереж в умовах щільної київської міської забудови. Основними перевагами цієї сучасної технології прокладки трубопроводів різного діаметру в складних гідрогеологічних умов є висока точність проходки під постійним контролем траєкторії, можливість проведення робіт незалежно від сезону і проведення робіт в обмеженому просторі без порушення наземних конструкцій які вже існують. Найбільш поширена глибина проведення ГНБ в міських умовах становить близько 2–3 м. В результаті інтенсивного антропогенного і техногенного впливу в міських ґрунтах розвиваються негативні процеси, які погіршують їх міцносні характеристики за рахунок розущільнення, порушення водно-повітряного і теплового балансу, хімічного і біологічного забруднення і призводять до активних поверхневих деформацій в місцях застосування горизонтального направленого буріння. Негативним моментом є те, що після проведення досипки ґрунту та ремонту поверхні, ці просадні процеси не припиняються з часом і продовжують руйнування поверхні.
Метою проведення досліджень, представлених в статті, було встановлення причин продовження активного деформаційного процесу ґрунтового середовища після спорудження комунікаційних мереж з застосуванням методу горизонтального направленого буріння.
Більшість каналізаційних мереж знаходяться в межах зони впливу автошляхів, тому дослідження ґрунтів проводились неподалік від їх близькості, зразки відбиралися на різних глибинах, щоб врахувати техногенний вплив людини на деформаційні властивості ґрунтових основ. Для проведення якісного та кількісного аналізу складу речовин в ґрунтах застосовувався рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз, який є неруйнівним експресним методом визначення елементного складу. Для визначення вмісту нафтопродуктів було використано ядерно магнітно-резонансну спектроскопію. Дослідження проводились з метою визначення солевмісту ґрунтів та їх елементного складу в залежності від глибини та визначення вмісту нафтопродуктів, які можуть знижувати несучу спроможність ґрунтів та впливати на їх деформацію.


Ключові слова


антропогенний і техногенний вплив; вміст солей в ґрунтах; міський ґрунт; горизонтальне направлене буріння ГНБ; інженерні комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bullock, P. and Gregory, P.J. (ed.) (1991), Soils in the Urban Environments, Blakwell Scientific publications, Oxford, 174 p.

Garyckaja, M.Ju., Bajtelova, A.Y. and Chekmareva, O.V. (2012), Эkologycheskye osobennosty gorodskoj sredы, M-vo obrazovanyja y nauky Ros. Federacyy, Feder. gos. bjudzhet. obrazovat. uchrezhdenye vыssh. prof. obrazovanyja «Orenburg. gos. un-t», YPK «Unyversytet», Orenburg, 217 p.

Dobrovol's'ka, A.O. (2016), «Vyznachennja styslyvosti tehnogenno porushenogo gruntu metodom statychnoi' obrobky», III vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' studentiv, aspirantiv ta molodyh vchenyh «Perspektyva rozvytku girnychoi' spravy ta racional'nogo vykorystannja pryrodnyh resursiv», Tezy, vid 27–27 kvitnja, ZhTDU, Zhytomyr, pp. 53–57.

Derzhavnyj komitet Ukrai'ny u spravah mistobuduvannja i arhitektury (1997), DSTU B V.2.1-2-96: Grunty. Klasyfikacija [Soils. Classification], Nacional'ni standarty Ukrai'ny, Kyi'v, UA.

Dobrovol'skaja, A.O. (2016), «Yzuchenye deformacyonnыh harakterystyk tehnogennogo grunta pry raznыh varyantah zamachyvanyja», Materyalы, 10-ja mezhdunarodnaja nauchno-praktycheskaja konferencyja molodыh uchenыh, aspyrantov y studentov «Perspektyvы razvytyja stroytel'nыh tehnologyj», vid 21–22 kvitnja, GVUZ «Nac. Gornыj Un-t», Dnepropetrovsk, pp. 18–23.

Solnceva, N.P. (2002), «Pryncypы y metodы эksperymental'nogo modelyrovanyja mygracyy y zakreplenyja nefty y nefteproduktov v pochvah. Geohymyja landshaftov y geografyja pochv», Ojkumena, pp. 65–90.

Sobolevs'kyj, R.V., Vashhuk, O.M. and Tolkach, O.M. (2015), Ocinka dostovirnosti geometryzacii' jakisnyh pokaznykiv Velyko-Gadomynec'kogo rodovyshha pervynnyh kaoliniv na osnovi pidboru optymal'noi' modeli variogramy za ploshhynnym kryterijem, Visnyk KrNu im. Myhajla Ostrograds'kogo, № 1, рр. 57–64.

Sobolevskyi R.V., Levytskyi V.H. and Shlapak, V.O. (2016), Evaluation of accuracy of photogrammetric methods and laser scanning for measuring of parameters of cracks natural separateness, Visnyk ZhDTU, № 1, рр. 158–163.

Korobijchuk, V.V. (2011), «Metod ocinky tysku, shho vynykaje pry teplovomu rozshyrenni krystaliv solej i l'odu v porah pryrodnogo kamenju», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (58), pp. 176–179.

Korobijchuk, V.V. (2012), «Zalezhnist' vnutrishn'oporovogo tysku vid pruzhnyh vlastyvostej pryrodnogo kamenju», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (60), pp. 123–126.

Kryvoruchko, A.O., Korobiichuk, V.V., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Remezova, O.O. (2007), “Zastosuvannja informacijno-kop'juternyh tehnologij dlja doslidzhennja girnycho-ekologichnyh osoblyvostej rodovyshh rudnyh i nerudnyh korysnyh kopalyn”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, Vol. 1 (40), pp. 186–195.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Soils in the Urban Environments / Ed. P.Bullock and P.J. Gregory. – Oxford : Blakwell Scientific publications, 1991. – 174 p.
 2. Гарицкая М.Ю. Экологические особенности городской среды : учеб. пособие / М.Ю. Гарицкая, А.И. Байтелова, О.В. Чекмарева / М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург : ИПК «Университет», 2012. – 217 с.
 3. Добровольська А.О. Визначення стисливості техногенно порушеного грунту методом статичної обробки / А.О. Добровольська // III всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспектива розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів» : Тези 27–27 квітня 2016. – Житомир : ЖТДУ. – 2016. – С. 53–57.
 4. Ґрунти. Класифікація : ДСТУ Б В.2.1-2-96 / Державний комітет України у справах містобудування i архітектури. – Київ, 1997.
 5. Добровольская А.О. Изучение деформационных характеристик техногенного грунта при разных вариантах замачивания / А.О. Добровольская // Материалы 10-й международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы развития строительных технологий», 21–22 апреля 2016 / ГВУЗ «Нац. Горный Ун-т». – Днепропетровск. – 2016. – С. 18–23.
 6. Солнцева Н.П. Принципы и методы экспериментального моделирования миграции и закрепления нефти и нефтепродуктов в почвах. Геохимия ландшафтов и география почв / Н.П. Солнцева // Ойкумена. – 2002. – С. 65–90.
 7. Соболевський Р. В. Оцінка достовірності геометризації якісних показників Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів на основі підбору оптимальної моделі варіограми за площинним критерієм / Р. В. Соболевський, O. М. Ващук, О. М. Толкач // Вісник КрНу ім. Михайла Остроградського. – 2015. – № 1. – С. 57–64.
 8. Sobolevskyi R.V. Evaluation of accuracy of photogrammetric methods and laser scanning for measuring of parameters of cracks natural separateness / R.V. Sobolevskyi, V.H. Levytskyi, V.O. Shlapak // Вісник ЖДТУ. – 2016. – № 1. – С. 158–163.
 9. Коробійчук В.В. Метод оцінки тиску, що виникає при тепловому розширенні кристалів солей і льоду в порах природного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2011. – № 3 (58). – С. 176–179.
 10. Коробійчук В.В. Залежність внутрішньопорового тиску від пружних властивостей природного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2012. – № 1 (60). – С. 123–126.
 11. Криворучко  А.О. Застосування інформаційно-коп’ютерних технологій для дослідження гірничо-екологічних особливостей родовищ рудних і нерудних корисних копалин / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Технічні науки. – 2007. – №. 1 (40). – С. 186–195.
Copyright (c) 2020 Наталя Валеріївна Зуєвська, Любов Валентинівна Шайдецька, Кирило Олександрович Булітко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.