DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-207-213

Встановлення ефективних режимів сповільненого підривання при руйнуванні скельних порід на кар’єрах

Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна

Анотація


На сьогоднішній день існуючі засоби теоретичного моделювання дії масового вибуху не повній мірі враховують послідовність та інтенсивність руйнування гірського масиву, що спричиняє значні втрати енергії вибуху. Тому керування  послідовністю та режимами мікро- і мілісекундних сповільнень при підриванні систем свердловинних зарядів вибухових речовин (ВР) на кар’єрах дозволить досягти більш кращих показників масового вибуху. В статті розглянута взаємодія хвиль напружень, що утворюються при підриванні окремих зарядів, як спосіб керування дією вибуху в гірському масиві. Встановлено, що максимальне значення об’єму руйнувань гірських порід при наявності однієї площини оголення залежить від сповільнення між вибухами суміжних свердловинних зарядів ВР в групі, який в свою чергу визначається відношенням відстані між зарядами до швидкості поширення хвиль напружень в гірському масиві. Запропоновано формулу для визначення раціонального інтервалу сповільнення між вибухами груп зарядів, яка враховує як фізикомеханічні властивості масиву, так і основні технологічні параметри підривання. На підставі результатів досліджень схеми підривання запропоновано формувати з урахуванням інтервалів сповільнень між групами свердловинних зарядів та  для суміжних зарядів, розміщених в одній групі.

Ключові слова


вибух; свердловинний заряд; вибухова речовина; короткосповільнене підривання; хвиля напружень; гірський масив

Повний текст:

PDF

Посилання


Frolov, O.O. (2014), Keruvannja energetychnymy potokamy pry vybuhovomu rujnuvanni riznomicnisnyh masyviv girs'kyh porid na kar’jerah, dyss. dokt. tehn. nauk, spec. 05.15.03, Kyi'v, 369 p.

Shapurin, O.V. and Gura, V.V. (2016), «Dosvid korotkospovil'nenogo pidryvannja chastyn sverdlovynnyh zarjadiv v umovah kar’jeriv PAT «PIVNGZK», Girnychyj visnyk, nauk.-tehn. zb., Vol. 101, DVNZ «KNU», Kryvyj Rig, pp. 3–7.

Lapshov, A.A. (2011), Povyshenie jeffektivnosti metoda mnogorjadnogo korotkozamedlennogo vzryvanija gornyh porod na kar'erah, diss. kand. tehn. nauk, spec. 25.00.22, Ekaterinburg, 132 p.

Petrov, N.G. and Rosinskij, N.L. (1985), Korotkozamedlennoe vzryvanie v shahtah, Nedra, Moskva, 270 p.

Mindeli, Je.O., Kusov, N.F., Korneev, A.A. and Marcinkevich, G.I. (1978), Kompleksnoe issledovanie dejstvija vzryva v gornyh porodah, Nedra, Moskva, 253 p.

Porcevskij, A.K. (2003), Vybor racional'noj tehnologii dobychi rud. Geomehanicheskaja ocenka sostojanija nedr. Ispol'zovanie podzemnogo prostranstva. Geojekologija, Iz-vo MGGU, Moskva, 767 p.

Klishin, I.V. (2012), «Shemy vzryvanija i intervaly zamedlenija pri korotkozamedlennom vzryvanii zarjadov vzryvchatyh veshhestv na kamennom kar'ere», GIAB – 2012, № 10, pp. 271–275.

Frolov, O.O. (2008), «Teoretichnі peredumovi rozrahunku ob’єmu rujnuvannja gіrs'kih porіd pіd chas vibuhu sistem podovzhenih zarjadіv», Vіsnik NTUU «KPІ», zb. nauk. prac', Serіja Gіrnictvo, Vol. 16, NTUU «KPІ», ZAT «Tehnovibuh», Kyi'v, pp. 13–16.

Frolov, O.O., Vashhuk, V.Z., Modenko, V.T. and Kuljapіna, A.V. (2017), «Vstanovlennja zakonomіrnostej rujnuvannja gіrs'kih porіd vibuhom sverdlovinnih zarjadіv zі spovіl'nennjam», Vіsnik NTUU «KPІ», zb. nauk. prac', Serіja Gіrnictvo, Vol. 32, pp. 44–51.

Frolov, O.O. (2011), «Vstanovlennja zakonomіrnostі mіzh parametrami roztashuvannja sverdlovinnih zarjadіv vibuhovih rechovin ta optimal'nim chasom spovіl'nennja pri їhn'omu pіdrivannі», Vіsnik Krivorіz'kogo tehnіchnogo unіversitetu, zb. nauk. prac', Vol. 28, pp. 35–39.

Korobijchuk, V.V., Sobolevs'kyj, R.V. and Zubchenko, O.A. (2006), «Doslidzhennja shljahiv minimizacii' vytrat pry burovybuhovomu sposobi vydobuvannja blokiv dekoratyvnogo kamenja», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 4 (39), Zhytomyr, pp. 301– 308.

Korobijchuk, V.V., Podchashyns'kyj, Ju.O., Remezova, O.O., Sobolevs'kyj, R.V. and Zubchenko, O.A. (2007), «Doslidzhennja vplyvu burovybuhovyh robit na jakist' blochnoi' produkcii' kar’jeru na osnovi vyznachennja geometrychnyh harakterystyk i'i' trishhynuvatosti», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (42), Zhytomyr, pp. 143–150.

Kryvoruchko, A.O., Korobijchuk, V.V., Sobolevs'kyj, R.V., Kams'kyh, O.V. and Pavljuk, I.V. (2016), «Vyznachennja optymal'nogo naprjamku vedennja girnychyh robit pry vydobuvanni blokiv z pryrodnogo kamenju», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (78), Zhytomyr, pp. 150–163.

Kryvoruchko, A.O., Korobijchuk, V.V. and Is'kov, S.S. (2012), «Rozrobka uzagal'nenoi' metodyky geometryzacii' masyviv pryrodnogo kamenju z metoju otrymannja kompleksnoi' modeli rodovyshha», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 4 (63), pp. 190–202.

Korobijchuk, V.V. and Mozgovenko, O.V. (2009), «Doslidzhennja vplyvu harakterystyk gidroudarnyh ustanovok na i'h produktyvnist'», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (48), Zhytomyr, pp. 201–205.

Korobijchuk, V.V., Kisjel', O.O. and Striha, V.A. (2012), «Geometryzacija suputn'oi' korysnoi' kopalyny v umovah Leznykivs'kogo rodovyshha granitiv ta girnycho-geometrychnyj analiz jogo pokaznykiv», Visnyk Nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja, Serija Tehnichni nauky, No. 2 (58), pp. 175–184.

Kryvoruchko, A.O., Korobijchuk, V.V., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Remezova, O.O. (2007), «Zastosuvannja informacijno-kop’juternyh tehnologij dlja doslidzhennja girnycho-ekologichnyh osoblyvostej rodovyshh rudnyh i nerudnyh korysnyh kopalyn», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (40), pp. 186–195.

Sobolevskyi, R., Korobiichuk, V., Iskov, S., Pavliuk, I. and Kryvoruchko, A. (2016), «Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6 / 3 (84), pр. 32–40.

Zakusylo, R.V., Kravec', V.G. and Korobijchuk, V.V. (2011), Zasoby inicijuvannja promyslovyh zarjadiv vybuhovyh rechovyn, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 212 p.

Kravec', V.G., Korobijchuk, V.V. and Bojko, V.V. (2015), Fizychni procesy prykladnoi' geodynamiky vybuhu, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 408 p.

Sobolevskyi, R., Zuievska, N., Korobiichuk, V., Tolkach, O. and Kotenko, V. (2016), «Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5 / 3 (83), pp. 21–29.

Korobiichuk, V., Shamrai, V., Iziumova, O., Tolkach, O. and Sobolevskyi, R. (2016), «Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4 / 5 (82), pp. 52–57.

Korobiichuk, I., Korobiichuk, V., Nowicki, M., Shamrai, V., Skyba, G. and Szewczyk, R. (2016), «The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods», Construction and Building Materials, from 1st July, Vol. 114, pp. 241–247.

Sobolevskyi, R., Vaschuk, O., Tolkach, O., Korobiichuk, V. and Levytskyi, V. (2017), «A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators», VostochnoEvropejskyj zhurnal peredovыh tehnologyj, No. 3 (87), pp. 54–67.

Korobiichuk, V. (2016), «Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures», International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016, Springer International Publishing, pp. 653–658.

Pavlushhenko, M.V. and Korobijchuk, V.V. (2017), «Analiz tehniko-ekonomichnyh pokaznykiv peresuvnyh drobyl'no-sortuval'nyh ustanovok na shhebenevyh kar’jerah», Tezy IV Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' studentiv, aspirantiv ta molodyh vchenyh «Perspektyvy rozvytku girnychoi' spravy ta racional'nogo vykorystannja pryrodnyh resursiv», pp. 48–49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах : дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.15.03 / О.О. Фролов. – K., 2014. – 369 с.
 2. Шапурін О.В. Досвід короткосповільненого підривання частин свердловинних зарядів в умовах кар’єрів ПАТ «ПІВНГЗК» / О.В. Шапурін, В.В. Гура // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – Вип. 101. – С. 3–7.
 3. Лапшов А.А. Повышение эффективности метода многорядного короткозамедленного взрывания горных пород на карьерах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 25.00.22 / А.А. Лапшов. – Екатеринбург, 2011. – 132 с.
 4. Петров Н.Г. Короткозамедленное взрывание в шахтах / Н.Г. Петров, Н.Л. Росинский. – М. : Недра, 1985. –270 с.
 5. Комплексное исследование действия взрыва в горных породах / Э.О. Миндели, Н.Ф. Кусов, А.А. Корнеев, Г.И. Марцинкевич. – М. : Недра, 1978. – 253 с.
 6. Порцевский А.К. Выбор рациональной технологии добычи руд. Геомеханическая оценка состояния недр. Использование подземного пространства. Геоэкология / А.К. Порцевский. – М. : Из-во МГГУ, 2003. – 767 с.
 7. Клишин И.В. Схемы взрывания и интервалы замедления при короткозамедленном взрывании зарядов взрывчатых веществ на каменном карьере / И.В. Клишин // ГИАБ – 2012. – № 10. – С. 271–275.
 8. Фролов О.О. Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів / О.О. Фролов // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. Серія : Гірництво. – К. : НТУУ «КПІ» : ЗАТ «Техновибух». – 2008. – Вип. 16. – С. 13–16.
 9. Встановлення закономірностей руйнування гірських порід вибухом свердловинних зарядів зі сповільненням / О.О. Фролов, В.З. Ващук, В.Т. Моденко, А.В. Куляпіна // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. Серія : Гірництво. – 2017. – Вип. 32. – С. 44–51.
 10. Фролов О.О. Встановлення закономірності між параметрами розташування свердловинних зарядів вибухових речовин та оптимальним часом сповільнення при їхньому підриванні / О.О. Фролов // Вісник Криворізького технічного університету : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 28. – С. 35–39.
 11. Коробійчук В.В. Дослідження шляхів мінімізації витрат при буровибуховому способі видобування блоків декоративного каменя / В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2006. – № 4 (39). – С. 301– 308.
 12. Дослідження впливу буровибухових робіт на якість блочної продукції кар’єру на основі визначення геометричних характеристик її тріщинуватості / В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2007. – № 3 (42). – С. 143–150.
 13. Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир, 2016. – № 3 (78). – С. 150–163. 
 14. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202.
 15. Коробійчук В.В. Дослідження впливу характеристик гідроударних установок на їх продуктивність / В.В. Коробійчук, О.В. Мозговенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир, 2009. – № 1 (48). – С. 201–205.
 16. Коробійчук В.В. Геометризація супутньої корисної копалини в умовах Лезниківського родовища гранітів та гірничо-геометричний аналіз його показників / В.В. Коробійчук, О.О. Кісєль, В.А. Стріха // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Технічні науки. – 2012. – № 2 (58). – С. 175–184.
 17. Застосування інформаційно-коп’ютерних технологій для дослідження гірничо-екологічних особливостей родовищ рудних і нерудних корисних копалин / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 186–195.
 18. Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control / R.Sobolevskyi, V.Korobiichuk, S.Iskov, I.Pavliuk, A.Kryvoruchko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6 / 3 (84). – Pр. 32–40.
 19. Закусило Р.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин : монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.
 20. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : монографія / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.
 21. Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material / R.Sobolevskyi, N.Zuievska, V.Korobiichuk, O.Tolkach, V.Kotenko // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5 / 3 (83). – Pp. 21–29.
 22. Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing / V.Korobiichuk, V.Shamrai, O.Iziumova, O.Tolkach, R.Sobolevskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4 / 5 (82). – Pp. 52–57.
 23. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, M.Nowicki, V.Shamrai, G.Skyba, R.Szewczyk // Construction and Building Materials. – 2016, 1 July. – Vol. 114. – Pp. 241–247.
 24. A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators / R.Sobolevskyi, O.Vaschuk, O.Tolkach, V.Korobiichuk, V.Levytskyi // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 3 (87). – С. 54–67
 25. Korobiichuk V. Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures / V.Korobiichuk // International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016. – Springer International Publishing, 2016. – С. 653–658.
 26. Павлущенко М.В. Аналіз техніко-економічних показників пересувних дробильно-сортувальних установок на щебеневих кар’єрах / М.В. Павлущенко, В.В. Коробійчук // Тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів». – 2017. – С. 48–49.
Copyright (c) 2017 Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.