DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-43-47

Техніко-економічне обґрунтування комп’ютерно-імітаційної моделі програмного продукту С++

Viktoriia Valentynivna Pasternak

Анотація


Описано методику техніко-економічного обґрунтування комп’ютерно-імітаційної моделі програмного продукту С++. Представлено інтерфейс розробленої комп’ютерної програми для моделювання процесу випадкового пакування різних часточок шихти у прямокутному контейнері. Обґрунтовано прогнозування закономірностей формування структури матеріалів, з урахуванням розмірів та форми (сферична, еліпсоподібна, неізометрична) структурних елементів шихти структурно-неоднорідних матеріалів, та встановлено кореляційні зв’язки між складовими, будовою та властивостями структурно-неоднорідних матеріалів. Здійснено аналіз фізико-механічних властивостей структурно-неоднорідних матеріалів, а також представлено послідовність операцій технологічного процесу. Визначено основні властивості та параметри матеріалів (щільність прес-форми, якість контактів, розміри зерен, вміст компонентів), які доцільно контролювати в процесі їх виготовлення. Доведено, що розроблена комп’ютерно-імітаційна модель дає можливість скоротити витрати оперативної пам’яті комп’ютерно-інформаційних систем, а також проводити основний об’єм досліджень без постановки дорогих і трудомістких натурних експериментів, що дозволяє ввести практично безвідходне (з відходів) виробництво виробів широкого цільового призначення, зберігати енергію та матеріали, скорочувати трудові затрати за рахунок зменшення кількості технологічних операцій та автоматизації процесів.


Ключові слова


фізико-механічні властивості; структурно-неоднорідні матеріали; комп’ютерно-імітаційна модель; техніко-економічне обґрунтування; програмний продукт С++

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Guljaev, K.V. (2004), Matematycheskye modely y modelyrovanye, Moskva, 140 p.

Kriuchkov, Yu.N. (1996), Otsenka strukturnoho sovershenstva poristyh meterialov, Nauka, Moskva, 220 p.

Kriuchkov, Yu.N. (1996), Struktura poristzh materialov, Nauka, Moskva, 84 p.

Lebedev, А.А. (1969), Kriterii prochnosti strukturno-neodnorodnych materialov, Nauka, Moskva, 57 p.

Lobur, М.V. (1983), Optimizatsiia marematicheskich system, Matallurgiia, Moskva, 400 p.

Myshkis, А.D. (2007), Elementy teorii matematicheskich modelei, Modelirovaniie, Moskva, 192 p.

Pasternak, V.V. (2016), Analitychna aproksymatsiia danyh kompiuterno-imitatsiinoho modeliuvannia zapovnennia press-form chastkamy riznoii formy, LNTU, L., pp. 230–235.

Samarskii, А.А. (2005), Matematicheskoie modelirovaniie. Metody. Primery, Modeliuvannia, Moskva, 320 p.

Sihalov, А.V. (2008), Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia protsesiv v kompozytnyh seredovyshchach, Мodeliuvannia, Moskva, 190 p.

Sovetov, B.Ya. (2001), Modelirovaniie system, Vysshaia shkola, Moskva, 343 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гуляев К.В. Математические модели и моделирование / К.В. Гуляев. – М., 2004. – 140 с.
  2. Крючков Ю.Н. Оценка структурного совершенства пористих материалов / Ю.Н. Крючков. – М. : Наука, 1996. – 220 с.
  3. Крючков Ю.Н. Структура пористих материалов / Ю.Н. Крючков. – М. : Наука, 1996. – 84 с.
  4. Лебедев А.А. Критерий прочности структурно-неоднородных материалов / А.А. Лебедев. – М. : Наука, 1969. – 57 с.
  5. Лобур М.В. Оптимизация математических систем / М.В. Лобур. – М. : Металлургия, 1983. – 400 с.
  6. Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей / А.Д. Мышкис. – М. : Моделирование, 2007. – 192 с.
  7. Пастернак В.В. Аналітична апроксимація даних комп’ютерно-імітаційного моделювання заповнення прес-форм частками різної форми / В.В. Пастернак. – Льв. : ЛНТУ, 2016. – С. 230–235.
  8. Самарский А.А. Математическое моделирование. Методы. Примеры / А.А. Самарский. – М. : Моделирование, 2005. – 320 с.
  9. Сигалов А.В. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів у композитних середовищах / А.В. Сигалов. – М. : Моделювання, 2008. – 190 с.
  10. Советов В.Я. Моделирование систем / В.Я. Советов. – М. : Высшая школа, 2001. – 343 с.
Copyright (c) 2018 Viktoriia Valentynivna Pasternak

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.