DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-3(66)-85-93

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ШЛЯХОМ АПРОКСИМАЦІЇ КОНТУРІВ НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ

Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


Ррозроблено методику визначення геометричних параметрів виробів в автоматизованих системах шляхом апроксимації контурів цих виробів на відеозображеннях. Для виробів прямокутної форми розраховано лінійні розміри та кути між суміжними гранями. Наведено теоретичний розрахунок, виконано чисельне моделювання та експериментальні дослідження похибок визначення геометричних параметрів виробів в автоматизованих системах.

Ключові слова


геометричні параметри; апроксимація контурів; автоматизовані системи; алгоритмічна обробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Добыча и обработка природного камня : справочник / под ред. А.Г. Смирнова. – М. : Недра, 1990. – 445 с.

Визначення показників кольору та геометричних характеристик текстури облицювального каменю / М.Т. Бакка, О.О. Ремезова, А.О. Криворучко та ін. // Сб. науч. трудов Нац. горного ун-та. – 2004. – № 19, Т. 1. – С. 23–30.

Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій обробки відеоінформації в гірничо-геологічній галузі / А.О. Криворучко, Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський та ін. // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2005. – № 1 (32). – С. 107–116.

Техническое зрение роботов / В.И. Мошкин, А.А. Петров, В.С. Титов и др. ; под общей ред. Ю.Г. Якушенкова. – М. : Машиностроение, 1990. – 272 с.

Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков, В.И. Островский, И.П. Фадеев. – М. : Радио и связь, 1987. – 240 с.

Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений : учебное пособие для вузов / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1983. – 295 с.

Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения : учебное пособие для вузов / Г.Н. Грязин. – СПб. : Политехника, 2000. – 277 с.

Горелик С.Л. Телевизионные измерительные системы / С.Л. Горелик, Б.М. Кац, В.И. Киврин. – М.: Связь, 1980. – 168 с.

Сарвин А.А. Системы бесконтактных измерений геометрических параметров / А.А. Сарвин. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. – 144 с.

Измерительные сканирующие приборы / под ред. Б.С. Розова. – М. : Машиностроение, 1980. – 198 с.

Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В.А. Грановский, Т.Н. Сирая. – Л. : Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

Яцук В.О. Методи підвищення точності вимірювань : підручник / В.О. Яцук, П.С. Малачівський. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 368 с.

Введение в контурный анализ ; приложения к обработке изображений и сигналов / Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.К. Передреев и др. ; под ред. Я.А. Фурмана. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2003. – 592 с.

Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / В.В. Иванов. – К. : Наукова думка, 1986. – 582 с.

Лоусон Ч. Численное решение задач метода наименьших квадратов / Ч.Лоусон, Р.Хенсон. – М. : Наука, 1986. – 230 с.

Подчашинський Ю.О. Вимірювання параметрів обертового руху на основі алгоритмічної обробки двовимірних відеозображень / Ю.О. Подча¬шинський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 4(47). – С. 100–108.

Подчашинський Ю.О. Підвищення точності вимірювань параметрів обертового руху на основі алгоритмічної обробки двовимірної вимірювальної інформації / Ю.О. Подчашинський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 1/3 (37). – С. 17–22.

Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицю¬вальні плити. Вимоги : ДСТУ Б EN 1469:2007 (EN 1469:2004, IDT). – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008. – 45 с.

Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів : ДСТУ EN 13373:2007 (EN 13373:2003, ІDT). – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008. – 20 с.

Пат. 91174 С2 Україна, МПК (2009) G 06 K 9/40, G 06 K 9/00. Спосіб фільтрації відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об’єктів вимірювань / Подчашинський Ю.О. ; заявник і власник патенту Подчашинський Ю.О. – № a2009 13355 ; заявл. 22.12.09 ; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.

Подчашинський Ю.О. Відновлення двовимірної вимірювальної інформації про механічні величини, що містить динамічні похибки / Ю.О. Подчашинський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2009. – № 1 (48) – С. 108–117.

Пат. 98035 С2 Україна, МПК (2012.01) G06F 7/00, G06K 9/42. Спосіб відновлення зображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об'єктів вимірювань / Подчашинський Ю.О. ; заявник і власник патенту ЖДТУ. – № a2010 09758 ; заявл. 05.08.10 ; опубл. 10.04.12, Бюл. № 7.

Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – 13-ое изд., испр. – М. : Наука, 1986. – 544 с.

Гриньов Б.В. Аналітична геометрія : підручник / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко. – Харків : Гімназія, 2008. – 340 с.

Вероятностные методы в вычислительной технике : учебное пособие / под ред. А.Н. Лебедева. – М. : Высшая школа, 1986. – 312 с.

Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – М. : Радио и связь, 1986. – 248 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.