МЕТОД ПОБУДОВИ НЕЙРОМОДЕЛЕЙ ІЗ ДІЙСНИМ ВИХОДОМ ЗА ПРЕЦЕДЕНТАМИ

Сергій Олександрович Субботін

Анотація


Вирішено завдання автоматизації синтезу моделей кількісних залежностей за прецедентами. Запропоновано метод побудови моделей кiлькiсних залежностей за прецедентами на основі нейронних мереж, що враховують топологiчнi та статистичні властивості даних. Синтезована за допомогою пропонованого методу нейронна мережа має блочну архітектуру: перший блок визначає належність розпізнаваного екземпляра до кластера у просторі ознак, другий – реалізує обчислення за частковими регресійними моделями для кластерів, третій здійснює вибір часткової моделі відповідно до належності розпізнаваного екземпляра до певного кластера. Використання пропонованого методу дозволяє отримати інтерпретабельну нейромодель з мінімальною складністю та високими узагальнюючими здатностями. Проведено експериментальне дослідження розробленого метода при вирішенні практичних завдань.


Ключові слова


нейронна мережа; ознака; вибірка; машинне навчання; діагностування

Повний текст:

PDF

Посилання


Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ : в 2-х книгах / Н.Дрейпер, Г.Смит. – Кн. 1. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 366 с.

Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на бейсике / Я.Т. Гринчишин, В.И. Ефимов, А.Н. Ломакович. – М. : Просвещение, 1988. – 160 с.

Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі / О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський. – Харків : Компанія СМІТ, 2006. – 404 с.

Хайкин С. Нейронные сети : полный курс / С.Хайкин. – СПб. : Вильямс, 2005. – 1104 с.

Митюшкин Ю.И. Soft Computіng: идентификация закономерностей нечёткими базами знаний / Ю.И. Митюшкин, Б.И. Мокин, А.П. Ротштейн. – Винница : Универсум-Винница, 2002. – 145 с.

Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень : навч. посібник / С.О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 341 с.

Субботин С.А. Алгоритм планирования он-лайнового эксперимента в нейросетевой диагностике / С.А. Субботин ; под ред. А.Н. Горбаня ; отв. за выпуск Г.М. Цибульский. // Нейроинформатика и ее приложения : ІX Всерос. семинар (5–7 окт. 2001 г., г. Красноярск). – Красноярск : КГТУ, 2001. – С. 180–181.

Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей : монография / А.В. Богуслаев, Ал.А. Олейник, Ан.А. Олейник и др. ; под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 2009. – 468 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-78-83

Copyright (c) 2016 Сергій Олександрович Субботін

Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.