DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-2(61)-138-146

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ РЕЛЕВАНТНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАДАНИХ РАЙОНІВ ЗЕМЛІ

Петро Васильович Фриз, Олександр Михайлович Кондратов

Анотація


 

У статті запропоновано алгоритм автоматизованого вибору доступних космічних апаратів (КА) оптико-електронного спостереження Землі із каталогу NORAD/NASA, придатних для зйомки заданих районів земної поверхні в умовах обмеженого часу на  спостереження та при  заданих вимогах до якості цільової інформації (ЦІ).
Використання запропонованого алгоритму дозволить підвищити оперативність формування замовлень на придбання достовірної ЦІ заданого складу прийнятної вартості  від доступних  іноземних КА комерційного призначення. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008–2012 роки, за-тверджена Законом України від 30 вересня 2008 року N 608-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 238-р. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Энциклопедия поисковых систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.

Компания “Совзонд” – точный взгляд на мир : сб. статей [Электронный ресурс]. – Режим досту-па : www.sovzond.ru.

Фриз П.В. Можливий підхід до формалізованого опису специфічних орбіт космічних апаратів у задачах спостереження Землі / П.В. Фриз, О.М. Кондратов // Проблеми створення, випробову-вання, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. – Жито-мир : ЖВІ НАУ, 2011. – Вип. 5. – С. 147–157.

NORAD Two-Line Element Sets Current Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://celestrac.com/NORAD/documentation/tle-fmy.htm.

Скребушевский Б.С. Формирование орбит космических аппаратов / Б.С. Скребу¬шевский. – М. : Машиностроение, 1990. – 256 с.

Попович П.Р. Баллистическое проектирование космических систем / П.Р. Попович, Б.С. Скре-бушевский. – М. : Машиностроение, 1987. – 240 с.

Лебедев А.А. Космические системы наблюдения. Синтез и моделирование / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – М. : Машиностроение, 1991. – 224 с.

Фриз П.В. Основи орбітального руху космічних апаратів : навч. посібник / П.В. Фриз. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2008. – 268 с.

Большой энциклопедический словарь. Математика / глав. ред. Ю.В. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – 848 с.

Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи : навч. посібник / Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 292 с.

Кохан С.С. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи : підручник / С.С. Кохан, А.Б. Во-стоков. – К. : Вища школа, 2009. – 511 с.

Манойлов В.П. Дистанційне зондування Землі із космосу: науково-технічні основи формування й обробки видової інформації : монографія / В.П. Манойлов, В.В. Омельчук, В.В. Опанюк. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 384 с.

Станкевич С.А. Уточнення відомої емпіричної формули оцінки імовірності правильного дешиф-рування об’єктів на аерокосмічному зображенні / С.А. Станкевич // Праці Наукового центру ВПС України. – Вип. 7. – К. : НЦ ВПС, 2004. – С. 242–246.

Ребрин Ю.К. Оптико-электронное разведывательное оборудование летательных аппаратов. – КВВАИУ, 1988. – 450 с.

Техника получения изображений высокой четкости // Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и технических средст-вах их выявления. Серия: Технические средства разведывательных служб капиталистических го-сударств // ЕИБ ВИНИТИ. – 1996. – № 1. – С. 15–18.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dniprokosmos.ua/ua/services-and-products/landsat-images-of-sich-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Петро Васильович Фриз, Олександр Михайлович Кондратов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.