DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-53-61

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДВОВИМІРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ

Сергій Васильович Струтинський, Андрій Андрійович Гуржій, Ігор Володимирович Кузьо

Анотація


Надана коротка характеристика технічних пристроїв, параметри яких описуються двовимірними нестаціонарними випадковими процесами. Це, зокрема, сили, які діють у
зубчастому зчепленні, та проекції сили різання. Показані особливості двовимірного нестаціонарного випадкового процесу, що визначає зусилля в зубчастій передачі. Для даного процесу сформульовані основні особливості розробленої інформаційної технології, суть якої полягає в побудові кластерної моделі двовимірного випадкового процесу. Інформаційна технологія використана під час аналізу двовимірного нестаціонарного випадкового процесу, одержаного за допомогою експериментальних вимірів сили різання, яка виникає в процесі токарної обробки.
Наведено ряд реалізацій проекцій сили різання, виміряних експериментально. Встановлено наявність високочастотних пульсацій сили різання. Розроблено методику побудови кластерної моделі процесу. Для цього застосовані штучні нейронні мережі у вигляді карт, що самоорганізуються. Центри кластерів визначаються в процесі навчання штучної нейронної мережі. Показано як розташовуються центри кластерів для однієї реалізації процесу. Вони займають певну область, обмежену криволінійним контуром. У цій області виділяються підобласті зі збільшеною концентрацією центрів кластерів. Узагальнено область розташування центрів кластерів для експериментально визначеного набору реалізацій процесу. Визначено середні значення модуля та аргументу вектора відповідного набору центрів кластерів. Надана характеристика випадкового процесу у вигляді контурів рівної ймовірності реалізації відповідного окремому центру кластера. Визначено закони розподілу розташування центрів кластерів за модулем і аргументом випадкового вектора. За результатами проведених досліджень зроблені висновки про суттєві групи кластерів та рекомендовані напрямки подальших досліджень, які полягають у застосуванні двовимірних рядів Фур’є для характеристики нестаціонарного двовимірного випадкового процесу.


Ключові слова


двовимірний випадковий процес; проекція; сила різання; нейронна мережа; кластер; область; осереднення; закони розподілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Експериментальне визначення характеристик стохастичного вектора сили різання при точінні / У.Хайзель, М.Г. Сторчак, В.М. Дрозденко, В.Б. Струтинський // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 3. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – С. 114–124.

Heisel U. Determination of Cutting Parmeters in Deep Hole Drilling with Single-Fluted Gun Drills of Smallest Diameters / U.Heisel, M.Storchak, R.Eisseler // Annals of the WGP, Production Engineering X/1. – 2003. – Pp. 51–54.

Heisel U. Entwicklung der Modellbildung von Zerspanprozessen / U.Heisel, M.Storchak // Сучасні процеси механічної обробки інструментами з НТМ та якість поверхні деталей машин : зб. наук. праць (Серія Г «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти») ; НАН України, ІНМ ім. В.М. Бакуля. – К., 2009. – С. 147–159.

Пугачев В.С. Введение в теорию вероятностей / В.С. Пугачев. – М. : Наука, 1968. – 368 с.

Струтинський В.Б. Тензорні математичні моделі процесів та систем : підручник / В.Б. Струтинский. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 635 с.

Круглов В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В.В. Круглов, М.И. Дли, Р.Ю. Голунов. – М. : Физматлит, 2001. – 221 с. ISSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 3 (70)

Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В.В. Круглов, В.В. Борисов. – М. : Горячая линия–Телеком, 2001. – 382 с.

Калан Р. Основные концепции нейронных сетей / Р.Калан. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 287 с.

Медведев В.С. Нейронные сети MATLAB 6 / В.С. Медведев, В.Г. Потемкин. – М. : Диалог МИФИ, 2002. – 488 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сергій Васильович Струтинський, Андрій Андрійович Гуржій, Ігор Володимирович Кузьо

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.