ОБҐРУНТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНО ДОЦІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВАНТАЖІВ У КОМПОЗИТНОМУ ЗАВАНТАЖЕННІ СУДНА

Олена Вікторівна Кириллова

Анотація


Проаналізовано джерела, в яких розглядаються питання оптимізації завантаження суден різних типів. Зроблено висновок, що ці роботи орієнтовані, головним чином, на «ринок Судновласника». В умовах же «ринку Вантажовласника» одним з найважливіших виробничих завдань судноплавної компанії є визначення мінімальної кількості вантажів, перевезення якої на даному судні є комерційно виправданим. Але роботи, в яких досліджується дане питання, орієнтовані на завантаження судна однорідним вантажем. У зв'язку з цим, метою дослідження є підвищення ефективності виробничої діяльності судноплавного підприємства в нестабільних умовах фрахтового ринку шляхом розробки теоретичних і методичних положень щодо обґрунтування комерційно доцільної кількості вантажів різної номенклатури у композитному завантажені судна. В роботі запропонований методичний підхід, який базується на методиці аналізу беззбитковості або CVP-аналізу. Він дозволяє визначити критичну кількість конкретного вантажу не ізольовано, а в складі загального композитного завантаження судна і з урахуванням покриття його постійних витрат за рахунок маржинального прибутку розглянутого вантажу. В роботі також наведено аналітичні вирази для визначення комерційно доцільної кількості окремих вантажів на випадок, коли передбачається розподіл постійних витрат судна між вантажами, заявленими до перевезення. 


Ключові слова


судно; композитне завантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Капитанов В.П. Особенности оптимизации загрузки судна при оперативном управлении работой флота / В.П. Капитанов, А.Г. Шибаев, А.Н. Казарян // Экономика и эксплуатация морского транспорта : сб. науч. тр. – Одесса : ОИИМФ, 1979. – Вып. 15. – С. 51–54.

Кириллова Е.В. Особенности модели загрузки судна типа ро-ро при линейной форме судоходства / Е.В. Кириллова // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2002. – Вип. 3. – С. 234–242.

Кириллова Е.В. Экспериментальные исследования по оптимизации загрузки судна накатного типа / Е.В. Кириллова // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. пр. – Одеса : ОДМУ, 2002. – Вип. 4. – С. 233–249.

Кириллова Е.В. Коммерчески целесообразная загрузка судна / Е.В. Кириллова // Технічні науки : матер. VII Міжнар. науково-практ. конф. „Наука і освіта 2004”. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 62. – С. 60–63.

Кириллова Е.В. Организация и управление работой судов в ролкерной транспортно-технологической системе : дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Кириллова Елена Викторовна. – Одесса, 2005. – 229 с.

Кириллова Е.В. Система показателей коммерчески целесообразной загрузки судна / Е.В. Кириллова // Вісник Одеського нац. морського ун-ту : зб. наук. праць. – Одесса : ОНМУ, 2007. – Вип. 22. – С. 54–68.

Кириллова Е.В. Обоснование критических и оптимальных величин функционально зависимых показателей работы судна / Е.В Кириллова, Ю.И. Кириллов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2007 : сб. научн. тр. по матер. междун. научно-практ. конф. (01–15 июня 2007 г., Одесса). – Т. 1. Транспорт, Физика и математика. – Одесса : Черноморье, 2007. – С. 35–41.

Кириллова Е.В. Формализация и систематизация критических и оптимальных величин показателей работы судна / Е.В Кириллова, Ю.И. Кириллов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. праць. – Одеса : ОНМУ, 2008. – Вип. 13. – С. 165–198.

Кириллова Е.В. Показатели критически безубыточной и коммерчески целесообразной работы круизного предприятия / Е.В. Кириллова, Е.С. Мелешенко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2012 : сб. научн. тр. SWorld по матер. междун. научно-практ. конф. (19–30 июня 2012 г., Одесса). – Одесса : Куприенко С.В., 2012. – Вып. 2, т. 1. – С. 54–58.

Кириллова Е.В. Динамические показатели критической работы грузопассажирского парома / Е.В. Кириллова, Е.С. Мелешенко // Водний транспорт : зб. наук. праць Київської держ. академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К. : КДАВТ, 2013. – № 1 (16). – С. 36–41.

Кириллова Е.В. Взаимосвязь интермодальных перевозок и транспортно-технологических систем: гипотезы, их подтверждение или опровержение / Е.В. Кириллова // сб. научн. тр. SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2014. – Вып. 3 (36), т. 1. – С. 49–55.

Кириллова Е.В. Транспортно-технологическая система, как структурообразующая часть логистической системы / Е.В. Кириллова // Сб. научн. тр. SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2014. – Вып. 4 (37), т. 1. – С. 44–54.

Кириллова Е.В. Идентификация транспортно-технологической системы в качестве транспортирующей подсистемы логистической системы / Е.В. Кириллова // Вісник Одеського нац. морського ун-ту : зб. наук. праць. – Одеса : ОНМУ, 2015. – Вип. 1 (43). – С. 128–148.

Кириллова Е.В. Аналитический обзор и критический анализ классификаций транспортно-технологических систем / Е.В. Кириллова // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2015. – Вип. 2 (39), т. 1. – С. 11–20.

Кольцова И.В. Практика финансовой диагностики и оценки проектов / И.В. Кольцова, Д.А. Рябых. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 416 с.

Ревенко В.Л. Определение коммерчески оправданной загрузки судна при линейной форме судоходства / В.Л. Ревенко, Е.В. Кириллова, А.Г. Шибаев // Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : Міжнар. науково-навч. центр інформаційних технологій и систем НАН України та МОН України, 2004. – Вип. 2. – С. 126–143.

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2013. – 375 с.

Шибаев А.Г. Подготовка и обоснование решений по управлению перевозками и работой флота морской судоходной компании : монография / А.Г. Шибаев. – Одесса : ХОРС, 1998. – 208 с.

Шибаев А.Г. Моделирование загрузки судна при линейной форме судоходства / А.Г. Шибаев // Оптимизация производственных процессов : сб. науч. тр. – Севастополь : Сев ГТУ, 2001. – Вып. 4. – С. 181–184.

Cafferky Michael E. Breakeven Analysis : The Definitive Guide to Cost-Volume-Profit Analysis / Michael E. Cafferky. – Business Expert Press, 2010. – 150 p.

Kirillova Y.V. Justification of Financial Safety Analysis Approach in Cargo-and-Passenger Ferry Operations Management / Y.V. Kirillova, Y.S. Meleshenko // Transport and Telecommunication Journal. – Riga : Transport and telecommunication institute (TSI), 2014. – Vol. 15, Issue 2. – Pp. 111–119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-43-50

Copyright (c) 2016 Олена Вікторівна Кириллова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.