ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛМАЗНИХ ЗЕРЕН ІЗ МЕТАЛІЗОВАНИМ ПОКРИТТЯМ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ

Валерій Іванович Лавріненко, Галина Дмитрівна Ільницька, Олександр Анатолійович Дєвицький, Володимир Віталійович Смоквина, Олег Олегович Пасічний, Ірина Миколаївна Зайцева, Олена Вікторівна Іщенко, Сніжана Вікторівна Гайдай

Анотація


Наведено результати дослідження впливу фізико-механічних характеристик алмазних зерен марки АС6 з металізованим покриттям на зносостійкість шліфувального інструменту. Представлено результати термогравіметричного аналізу алмазних зерен з металізованим покриттям нікелем та міддю. Встановлено, що металізація алмазних зерен сприяє збільшенню питомої площі їх поверхні, підвищує стійкість до окислення та електропровідність. Визначено, що покриття алмазних зерен металами сприяє покращенню їх фізико-механічних властивостей. Зокрема, металізація зерен міддю підвищує їх міцність більше ніж на 50 %, порівняно з міцністю вихідного порошку. За результатами проведених досліджень, застосування покриттів металами різальних зерен, внесених до робочого шару шліфувального інструменту, дозволяє підвищити зносостійкість алмазних кругів до 3-х разів, порівняно зі шліфуванням стандартним алмазним кругом, та отримати більш якісну оброблену поверхню деталі. Покриття алмазних зерен не лише підвищують їх фізико-механічні властивості, але й змінюють характер контакту інструмента з оброблюваною деталлю. Визначено, що найбільш ефективним є покриття зерен міддю, що варто пов’язати з підвищенням міцності зерен, а також високими електро- та теплопровідністю даного покриття.

Ключові слова


металізація поверхонь порошків алмазу; термогравіметричний аналіз; фізико-механічні характеристики алмазних зерен; шліфувальний інструмент; відносні витрати алмазних зерен; електричні явища, що супроводжують шліфування

Повний текст:

PDF

Посилання


Дуда Т.М. Эффективные покрытия для порошков алмаза и КНБ, их структурные особенности и области промышленного применения / Т.М. Дуда // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов. – К. : ИСМ НАН Украины, 2005. – С. 86–95.

Некоторые особенности получения и физико-механические свойства алмазных порошков, металлизированных композиционными химическими покрытиями с включением УДА / Т.М. Дуда, Ю.И. Никитин, В.Г. Полторацкий и др. // Сверхтв. материалы. – 2000. № 5. – С. 88–94.

Дуда Т.М. Взаимодействие на границах контакта алмаз–покрытие–связка / Т.М. Дуда // Сверхтв. материалы. – 1986. № 5. – С. 30–33.

Лавріненко В.І. Електричні явища в процесах механічної об¬робки, їх взаємозв’язок із продуктивністю та енергоємністю оброб¬лювання та способи ефективного застосу¬вання цих явищ / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситник // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – Вип. 38. – С. 122–126.

Лавріненко В.І. Вплив характеристик робочого шару кругів з надтвердих матеріалів на термоЕРС при шліфуванні / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, О.О. Пасічний // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – Вип. 3 (58). – С. 67–71.

Выбор характеристик рабочего слоя абразивного инструмента из сверхтвердых материалов с учетом электрических явлений, сопровождающих процесс шлифования / В.И. Лавриненко, А.А. Девицкий, О.О. Пасичный и др. // Інструментальний світ. – 2013. – № 3–4 (59–60). – С. 17–22.

Дослідження впливу електризації на процес шліфування кругами з введенням компактів мікропорошків НТМ до робочого шару / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситник та ін. // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 9. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 83–89.

Патент на корисну модель № 83782, Україна, МПК (2013.01) B23В 25/00. Спосіб оцінювання зносостійкості шліфуваль¬ного інструмента з надтвердих матеріалів із введенням функціональних ¬домішок у робочий шар інструмента / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситник, С.А. Кухаренко ; заявл. 19.04.13 ; опубл. 25.09.13, Бюл. № 18.

Дєвицький О.А. Оцінювання впливу функціональних домішок у робочому шарі шліфувального інструмента з НТМ на його зносостійкість / О.А. Дєвицький // Міжнар. науково-тех. конф. «Машинобудування – очима молодих». – Кременчук : Вид-во КрНУ ім. М. Остроградського, 2013. – С. 146–148.

М 23.9 – 303:2014 Методика определения удельного электрического сопротивления дисперсных порошков сверхтвердых материалов. – ИСМ НАН Украины, 2014. – 6 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-66-72

Copyright (c) 2016 Валерій Іванович Лавріненко, Галина Дмитрівна Ільницька, Олександр Анатолійович Дєвицький, Володимир Віталійович Смоквина, Олег Олегович Пасічний, Ірина Миколаївна Зайцева, Олена Вікторівна Іщенко, Сніжана Вікторівна Гайдай

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.