DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-38-44

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ МЕХАНООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА

Віталій Олександрович Іванов, Владислав Євгенович Карпусь, Іван Михайлович Дегтярьов

Анотація


Гнучкість у сучасному виробництві є одним з найважливіших критеріїв ефективності на сьогоднішній день, тому необхідно оперативно здійснювати підбір оптимальних компонувань верстатних пристроїв (ВП) для заданих виробничих умов. Розглянуто та проаналізовано види гнучкості, виявлено зв’язок між ними та елементами технологічної системи «верстат–верстатний пристрій–різальний інструмент–заготовка». Гнучкі ВП все частіше використовують на машинобудівних підприємствах малого та середнього бізнесу, тому проведення порівняння різних систем ВП за ступенем гнучкості є актуальним завданням дослідження. За допомогою цільової функції для визначення ступеня гнучкості проведені його розрахунки для різних систем ВП. Результати показали суттєву перевагу ВП на основі системи універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв над спеціальними ВП та групою ВП, складених із елементів універсально-збірних пристроїв. За результатами проведених досліджень гнучкі ВП не поступаються за жорсткістю та точністю обробки спеціальним ВП. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні умов оптимального використання ВП конкретних систем при заданих виробничих параметрах та може бути впроваджено на машинобудівних підприємствах.

Ключові слова


верстатний пристрій; гнучкість; ступінь гнучкості; партія деталей; технологічний процес; продуктивність; норма часу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Development of reconfigurable machines / Z.M. Bi, Y.T. Sherman, M.Verner, P.Orban // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2008. – Vol. 39, Is. 11. – Pp. 1227–1251.

2. Карпусь В.Е. Обоснование выбора системы приспособлений в серийном производстве / В.Е. Карпусь, В.А. Иванов // Високі технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – Вип. 1 (16). – С. 125–134.

3. Васильев В.Н. Организационно-экономические основы гибкого производства / В.Н. Васильев, Т.Г. Садовська. – М. : Высшая школа, 1988. – 272 с.

4. Bi Z.M. Current status of reconfigurable assembly systems / Z.M. Bi, L.Wang, S.Y. Lang // International Journal of Manufacturing Research. – 2007. – Vol. 2, No. 3. – Pp. 303–328.

5. Gomez Valdez C.R. The impact of manufacturing flexibility on system performance a simulation based approach / Gomez Valdez C.R. // Ph.D. Thesis. – Nottingham : University of Nottingham, 2010.

6. Jonsson M. On manufacturing tecnology as an enabler of flexibility / M.Jonsson // PhD Thesis. – Linkoping University, Linkoping, Sweden, 2013.

7. Обратимая технологическая оснастка для ГПС / Н.Д. Жолткевич, И.Я. Мовшович, А.С. Кобзев и др. – К. : Техніка, 1992. – 216 с.

8. Белянин П.Н. Гибкие производственные системы / П.Н. Белянин, М.Ф. Идзон, А.С. Жогин. – М. : Машиностроение, 1988. – 255 с.

9. Eraslan E. Fuzzy multi-criteria analysis approach for the evaluation and classification of cognitive performance factors in flexible manufacturing systems / E.Eraslan, M.Kurt // International Journal of Production Research. – 2007. – Vol. 45, Is. 5. – Рp. 1101–1118.

10. Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства / Е.С. Пуховский. – К. : Высшая школа, 1989. – 240 с.

11. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування / С.Г. Бондаренко. – Львів : Магнолія, 2006. – 500 с.

12. Karpus’ V.E. Universal-composite adjustable machine-tool attachments / V.E. Karpus’, V.A. Ivanov // Russian Engineering Reseach. – 2008. – Vol. 28, № 11. – Pp. 1077–1083.

13. Карпусь В.Е. Универсально-сборные переналаживаемые приспособления / В.Е. Карпусь, В.А. Иванов // Вестник машиностроения. – 2008. – № 11. – С. 46–50.

14. Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. ; за ред. В.Є. Карпуся. – Суми : Сумський державний ун-т, 2012 – 436 с.

15. Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів / В.О. Іванов, В.Є. Карпусь, І.М. Дегтярьов та ін. // Вісник НТУ «ХПІ» / Серія «Технології в машинобудуванні». – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 4 (1113). – С. 108–113.

16. Пат. 98925 U Україна, МПК (2015.01) B23B 39/00. Переналагоджуваний установлювально- затискний модуль для обробки деталей типу важелів / В.О. Іванов, І.М. Дегтярьов, В.Є. Карпусь, (Україна) ; заяв. та патентовласник Сумський держ. ун-т. – № u201413066 ; заявл. 05.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.

Copyright (c) 2016 Віталій Олександрович Іванов, Владислав Євгенович Карпусь, Іван Михайлович Дегтярьов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.