МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Лариса Вікторівна Мирутенко

Анотація


Мета. Аналіз існуючих методів розв’язання задачі багатокритеріального вибору на просторі альтернатив. Вибір методу оптимізації складу комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання.

Методика. В роботі використовується методика системно-структурованого аналізу, а також класичні та сучасні методи досліджень теорії прийняття рішень.

Результати. Проведено аналіз методів, які на сьогоднішній день застосовуються для розв’язання задачі багатокритеріального вибору на просторі альтернатив. На основі даного аналізу визначено метод, який надає можливість вирішення задачі оптимізації комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання.

Наукова новизна. Запропоноване рішення дає змогу розробити таку модель оптимізації комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання, яка, на відміну від існуючих, дозволить врахувати технологічні особливості даної системи, а саме складність взаємозв’язків між елементами, вплив як зовнішніх, так і внутрішніх чинників на ефективність функціонування системи, складну ієрархічну побудову та усю сукупність функцій і завдань, покладених на комплекс програмного забезпечення системи дистанційного навчання.

Практична значущість. Визначено метод, який доцільно використовувати для вирішення задачі оптимізації комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання.


Ключові слова


комплекс програмного забезпечення системи дистанційного навчання; метод багатокритеріальної оптимізації; метод аналітичних мереж

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Андрейчикова О.Н. Системы компьютерной поддержки процессов анализа, синтеза и планирования решений в условиях неопределенности / О.Н. Андрейчикова // Программные продукты и системы. – 1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.swsys.ru/index.php?id=952&page=article.

2. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа / Н.Н. Моисеев. – М. : Наука, 1982. – 360 с.

3. Дал У. Структурное программирование / У.Дал, Э.Дейкстра, К.Хоор. – М. : Мир, 1975. – 247 с.

4. Деражне Ю.Л. Открытое обучение : монография / Ю.Л. Деражне. – М. : ВНПЦ профориентации, 2002. – 352 с.

5. Духнич Ю. Инструменты для разработки электронных курсов. Каталог инструментария для разработки электронных курсов, представленного на рынке технологий дистанционного обучения (e-learning) в СНГ. Релиз 22.03.2011 / Ю.Духнич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/a-tools.pdf.

6. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; Пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

7. Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных технических систем / Г.Л. Баранов, А.В. Макаров. – К. : Наукова думка, 1986. – 272 с.

8. Бенькович Е.С. Практическое моделирование динамических систем / Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б, Сениченков. –−СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

9. Многоуровневое структурное проектирование программ: Теоретические основы, инструментарий / Е.Л. Ющенко, Г.Е. Цейтлин, В.П. Грицай и др. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 208 с.

10. Духнич Ю. Система дистанционного обучения / Ю.Духнич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smart-edu.com/index.php/distantsionnoe-obuchenie/sistema-distantsionnogoobucheniya.html.

11. Савченко В.А. Задача вибору раціональних програмних засобів системи дистанційного навчання / В.А. Савченко, М.Г. Тищенко // Матер. міжнар. наук. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту”. – Херсон : ХНТУ, 2012. – С. 188–189.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-106-110

Copyright (c) 2016 Лариса Вікторівна Мирутенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.