РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ХВИЛЬ ІЗ ЖОРСТКОЮ ПЕРЕПОНОЮ В ДВОШАРОВОМУ ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Віктор Георгійович Кравець, Володимир Федорович Мейш, Любов Валентинівна Шайдецька

Анотація


Для розвитку геотехнічного будівництва в складних гідрогеологічних умовах важливі не лише якість, надійність та економічність, але і швидкість спорудження об’єктів, що є важливим фактором при виборі способу та технології будівництва. Застосування енергії вибуху особливо ефективне при влаштуванні вертикальних захисних споруд мілкого закладання в структурно- нестійких ґрунтах. Розглядається задача про взаємодію циліндричних хвиль в ґрунтовому середовищі з абсолютно жорсткою перепоною для встановлення механізму розвитку неруйнуючих полів напружень від вибуху подовженого заряду. Ґрунт моделюється рівняннями нелінійного трикомпонентного багатошарового середовища поблизу жорстких конструкцій підземних споруд. Для чисельного розв’язання зв’язаної задачі «двошарове ґрунтове середовище–жорстка перепона» про поширення циліндричних хвиль в ґрунтовому середовищі, використовується скінчено-різницева схема Мак–Кормака. Отримані чисельні результати дозволяють аналізувати хвильові процеси в системі залежно від параметрів ґрунтового середовища. Встановлено закономірності взаємодії вибухового імпульсу в двошаровому середовищі з жорсткою перепоною, що дозволяють узгодити хвилі тиску в ґрунті з міцнісними параметрами жорсткої перепони з урахуванням типу і параметрів заряду вибухової речовини.

Ключові слова


трикомпонентне ґрунтове середовище; хвильові процеси; чисельні методи; жорстка перепона

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Численное решение двумерных нестационарных задач взаимодействия тонкостенных конструкций с грунтовыми средами / В.Г. Баженов, А.В. Кочетков, С.В. Крылов, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. – Горький : Горьковский ун-т, 1984. – С. 52–59.

2. Кочетков А.В. Нестационарное взаимодействие тонкостенных конструкций с ударными волнами в грунтовых средах / А.В. Кочетков, С.В. Крылов, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. – Горький : Горьковский ун-т, 1985. – С. 60–65.

3. Баженов В.Г. Деформирование цилиндрических оболочек в мягкой грунтовой среде под действием внутреннего импульсного нагружения / В.Г. Баженов, А.В. Кочетков, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. – Горький : Горьковский ун-т, 1989. – С. 87–95.

4. Головко К.Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К.Г. Головко, П.З. Луговой, В.Ф. Мейш ; под ред. акад НАН Украины А.Н. Гузя. – К. : Изд. полигр. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с.

5. Луговий П.З. До розв’язку динамічних задач теорії оболонок в ґрунтовому середовищі при імпульсних навантаженнях / П.З. Луговий, В.Ф. Мейш, Ю.А. Мейш // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. – Дніпропетровський нац ун-т, 2010. – Вип. 14. – С. 230–238.

6. Луговой П.З. Волновые процессы в подкрепленных цилиндрических оболочках на упругом основании при импульсных нагрузках / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, К.Г. Головко // Вісник НТУУ “КПІ” / Серія “Гірництво” : зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – Вип. 14. – С. 31–37.

7. Ляхов В.М. Волны в грунтах и пористых многокомпонентных средах / В.М. Ляхов. – М. : Недра, 1982. – 288 с. 

8. Механический эффект взрыва в грунтах / И.А. Лучко, В.А. Плаксий, Н.С. Ремез и др. – К. : Наук. думка, 1989. – 232 с.

9. Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложение к газовой динамике / Б.Л. Рождественский, Н.И. Яненко. – М. : Наука, 1978. – 688 с.

10. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 2. / К.Флетчер. – М. : Мир, 1991. – 526 с.

11. Христофоров Б.Д. Параметры ударной волны при подводном взрыве шнурового заряда / Б.Д. Христофоров, Э.А. Широкова // ПМТФ. – № 5. – 1962. – С. 147–149.

12. Кравец В.Г. Динамика уплотнения грунтового массива взрывом / В.Г. Кравец. – К. : Наук. думка, 1979. – 134 с.

13. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : монографія / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.

14. Закусило Р.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин : монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.

15. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202,

16. Коробійчук В.В. Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружних хвиль від тиску в зразках природного декоративного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник Нац. техн. ун-ту України “КПІ” / Серія “Гірництво” : зб. наук. пр. – К. : НТУУ “КПІ” : ЗАТ “Техновибух”, 2012. – Вип. 22. – С. 101–105

17. Коробійчук В.В. Принципи інтерпретації ультразвукових вимірювань в напруженому масиві / В.В. Коробійчук // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування / Технічні науки. – 2011. – № 4 (56). – С. 167–173

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-131-136

Copyright (c) 2016 Віктор Георгійович Кравець, Володимир Федорович Мейш, Любов Валентинівна Шайдецька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.