DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-4(55)-28-38

УТОЧНЕННЯ ГАРМОНІЧНОЇ МОДЕЛІ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ЗА ПУЛЬСОГРАМАМИ

Віталій Васильович Гніліцький, Наталія Віталіївна Мужицька

Анотація


Проведено аналіз біофізичних моделей пульсової хвилі, на основі яких базується сьогодні дослідження пульсограм. Серед великої кількості моделей вибрано гармонічну модель пульсацій, як таку, що при відносній простоті досить точно відображає генезис пульсацій в кровоносній системі, містить підтверджені практично залежності між основними параметрами кровообігу. Увагу приділено також моделі на основі теорії активної діастоли, що має принципово інший підхід до пояснення коливань в діастолічній фазі пульсової хвилі. Синтез двох обраних моделей створив уточнену гармонічну трифазну модель пульсової хвилі, що досить близько співпала з реальною сфігмограмою. Адекватність розробленої моделі було підтверджено після розрахунку основних параметрів, які для розробленої моделі та практичних даних виявились такими, що знаходяться в межах номінальних значень.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Основні причини високого рівня смертності в Україні / Звіт Світового банку. — К. : Версо-04, 2010. — 60 с.

2. Парфенов А.С. Экспресс-диагностика сердечно-сосудистых заболеваний / А.С. Парфенов // Мир измерений. — 2006. — № 6. — С. 74–82.

3. Экспресс-диагностика по данным пульсоксиметрии / В.И. Зубчук, К.М. Делавар, И.А. Запорожко и др. // Электроника и связь. — 2008. —№ 2–3. – С. 145–150.

4. Янковенко О.Д. Експериментальне дослідження функціонального стану людини на основі амплітудного спектрального аналізу пульсової хвилі / О.Д. Яковенко // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія : Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2010. — № 40. — С. 35–41.

5. Програмно-вимірювальна фотоплетизмографічна система пульсової спектрометрії / О.Б. Шарпан, О.В. Гусєва, Н.І. Магльована та ін. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007. — № 5. — С. 34–40.

6. Ремизов А.Н. Учебник по медицинской и биологической физике / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2005. — 560 с.

7. Математические модели квазиодномерной гемодинамики : метод. пособие / В.Б. Кошелев, С.И. Мухин, Н.В. Соснин и др. — М. : МАКС-Пресс, 2010. — 114 с.

8. Методика математического моделирования сердечно-сосудистой системы / М.В. Абакумов, И.В. Ашметков, Н.Б. Есикова и др. // Математическое моделирование. — 2000. — Т. 12, № 2. — С. 106–117.

9. Савицкий Н.Н. Некоторые методы исследования и функциональной оценки системы кровообращения / Н.Н. Савицкий. — Л. : Медицина, 1956. — 329 с.

0. Фофанов П.Н. Учебное пособие по механокардиографии / П.Н. Фофанов. — Л. : ВМедА им. С.М. Кирова. — 1977. — 111 с.

11. Малая медицинская энциклопедия. — М. : Медицинская энциклопедия, 1991–1996.

12. Соколова И.В. Основы механизма пульсовой гемодинамики и его уточнение за счет введения активной диастолической деятельности миокарда / И.В. Соколова // Биомедицинская радиоэлектроника. — 2001 — № 5–6. — С. 53–61.

13. Малиновский Е.Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии / Е.Л. Малиновский. – Електронний ресурс : http://www.tokranmed.ru/litra.

Copyright (c) 2016 Віталій Васильович Гніліцький, Наталія Віталіївна Мужицька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.