DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-3(54)-72-78

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО АЛГОРИТМУ МЕТОДУ МАКСИМУМУ КОМПАКТНОСТІ ЯК ГЕНЕРАТОРА СТРУКТУРИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

Андрій Олександрович Левченко

Анотація


У статті розглянуто шляхи реалізації базового алгоритму методу максимуму компактності як генератора структури прикладних програм статистичної обробки даних. Наведено результати
аналізу трансформації загального випадку до випадків, опублікованих раніше в роботах інших авторів. Побудовано інформаційну модель методу розрахунку каппа-критерію алгоритмів методу максимуму компактності для випадку впровадження принципу самоорганізації моделей у програмних продуктах, що реалізовують представлення чисел у 16-річній системі обчислення з плаваючою комою.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левин С.Ф. Комбинированный метод статистического моделирования / С.Ф. Левин. – М. : АН СССР, 1978. – 75 с.
2. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Житков, Г.М. Кобельков. – М. : Наука, 1992. – 164 с.

3. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт и др. – М. : Мир, 1980. – 335 с.

4. Айвазян С.А. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

5. Айвазян С.А. Прикладная статистика: исследование зависимостей / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 487 с.

6. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 607 с.


7. Лагутин С.А. Статистические модели и методы в измерительных задачах [Електронний ресурс] / С.А. Лагутин,М.В. Петухов. – Режим доступу : www.pti.ac.ru\other\\conf\rus

8. Відповідність характеристик екстраполяційного функціонала похибкам моделей фізичних процесів : зб. наук. пр. з матеріалами І міжнар. наук.-практ. конф. “Безпека та захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах”. – Харків : Харківський нац. економ. ун-т, 2008. – № 7. – С. 70–71.

9. Ивахненко А.Г. Особенности применения метода группового учета аргументов в задачах прогнозирования случайных процессов / А.Г. Ивахненко, В.С. Степашко // Автоматика. – 1986. – № 5. – С. 3–14.

10. Івахненко О.Г. Поліноміальна і логічна теорія динамічних систем. Частина ІІ / О.Г. Івахненко, Ю.В. Копа, Ву Суан Минь // Автоматика. – 1970. – № 4. – С. 17–23.


11. Івахненко О.Г. Поліноміальна і логічна теорія динамічних систем. Частина І / О.Г. Івахненко, Ю.В. Копа, Ву Суан Минь // Автоматика. – 1970. – № 3. – С. 26–36.

12. Ивахненко А.Г. Объективная компьютерная кластеризация / А.Г. Ивахненко, Н.А. Петухова, Н.А. Ивахненко // Автоматика. – 1986. – № 3. – С. 3–11.

13. Левченко А.А. Идентификация модели параметра потока отказов при многорежимном содержании радиотехнических средств / А.А. Левченко, О.И. Кравчук // Вісник Черкаського
державного технологічного університету. – 2006. – № 2. – С. 23–26.

14. Левин С.Ф. Верификация экспертных и использующих экспертные оценки систем, ориентированных на вероятностно-статистические методы в программах обеспечения эксплуатации аэрокосмической техники / С.Ф. Левин // Проблема разработки и внедрения экспертных систем. – М. : ВНИИМС, 1989. – С. 144–145.

15. Левин С.Ф. Основы теории контроля / С.Ф. Левин. – М. : МО СССР, 1983. – 51 с.

16. Левин С.Ф. Статистический анализ систем обеспечения эксплуатации технических объектов / С.Ф. Левин. – М. : Изд. АН СССР, 1989. – 432 с.

17. Блинов А.П. Научно-методическое обеспечение гарантированности решения метрологических задач вероятностно-статистическими методами / А.П. Блинов, С.Ф. Левин // Измерительная техника. – 1988. – № 12. – С. 8–12.

18. Левченко А.О. Процедура виявлення структурних змін моделей дрейфу нормованого параметра
ОВТ / А.О. Левченко // Військово-технічний збірник АСВ. – 2009. – № 1(1). – С. 69–73.

19. Левин С.Ф. Гарантированность программ обеспечения эксплуатации техники / С.Ф. Левин. – К. : Знание, 1989. – 23 с.

20. А. с. 32413, МКИ В 25 J 15/00. Спосіб апроксимації щільностей розподілу ймовірностей випадкових процесів багатомодового вигляду / А.О. Левченко, В.А. Багінський. – № 32413 ; заявл. 17.03.10 ; опубл. 06.05.2010, Бюл. № 05.

21. Левченко А.А. Теоретические вопросы моделирования и оценки качества систем обеспечения эксплуатации сложных технических комплексов / А.О. Левченко // Системи озброєння та військової техніки. – 2007. – № 3(11). – С. 119–124.

22. Блинов А.П. Построение градуировочных характеристик средств измерений методом максимума компактности / А.П. Блинов // Измерительная техника. – 1987. – № 7. – С. 15–17.

Copyright (c) 2020 Андрій Олександрович Левченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.