DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

УЗАГАЛЬНЕНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ BUSINESS INTELLIGENCE У РОЗШИРЕНОМУ ТЛУМАЧЕННІ

Ігор Анатолійович Круковський

Анотація


На основі ретроспективного аналізу Business Intelligence розроблено узагальнену архітектуру системи підтримки прийняття рішень, позначену як DSS ВІ 2.0 (Decision Support System, Business Intelligence 2.0). Вона відрізняється: включенням засобів з Text Mining і програмних агентів з функціями експертної мінісистеми; виокремленням підсистем комплексної візуалізації; включенням засобів створення відеороликів; можливістю адаптації модульної архітектури
відповідно до проблемної області роботи та ін. Запропонована архітектура відповідає тенденціям формування ВІ 2.0.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Deborah Quarles van Ufford. Business Intelligence. The Umbrella Term (2002) [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу : www.few.vu.nl/en/Images/werkstuk quarles_tcm39-91416.doc.

2. Gartner Research site [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.gartner.com.

3. The State Of Business Intelligence Software And Emerging Trends: 2010 by Holger Kisker, Ph.D. [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.forrester.com.

4. Business Analytics Solutions. An IDC continuous intelligence service [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.idc.com.

5. Mark Rittman. News on The BI Verdict, and an Interview with Nigel Pendse. 19.01.2010 [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.bi-verdict.com.

6. Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable. By Neil Raden [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.intelligententerprise.com.

7. Эккерсон У.У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов : пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 396 с.

8. В.Артемьев. Что такое Business Intelligence? 24.04.2003. Открытые системы, #04/2003 [Електронний ресурс] – 2009. – Режим доступу : http://www.osp.ru.

9. KDnuggets (Gregory Piatetsky-Shapiro website) [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу : www.kdnuggets.com.

10. Давыдов А.А. Системная социология: анализ мультимедийной информации в Интернете [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу : http://www.isras.ru.

11. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 384 с.

12. Вопросы статистической теории распознавания / Ю.Л. Барабаш, Б.В. Варский, В.Т. Зиновьев и др. – М. : Сов. Радио, 1967. – 400 с.

13. Кибернетику – на службу коммунизму. Управление и информатизация : cб. статей / под ред. А.И. Берга. – Т. 9. – М. : Энергия, 1978. – 292 с.

14. Левитин К.Е. Будущее искусственного интеллекта : сб. / АН СССР; ред.-сост. : К.Е. Левитин, Д.А. Поспелов. – М. : Наука, 1991. – 302 с.

15. Brief History of Decision Support Systems (version 4.1). By D. J. Power. Editor, DSSResources.COM [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://dssresources.com/history/dsshistory.html.

16. Luhn H.P. A Business Intelligence System (PDF) / Н.Р. Luhn. – IBM Journal. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.research.ibm.com.

17. Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи : військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32.

18. Герасимов Б.М. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, оценка эффективности / Б.М. Герасимов, М.М. Дивизинюк, И.Ю. Субач. – Севастополь : СНИЯЭ и П, 2004. – 320 с.

19. International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining archive. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.acm.org.

20. Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.

Copyright (c) 2020 Ігор Анатолійович Круковський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.