DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ДВОВИМІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЛАДОВІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


У статті розглянуто оптимізацію параметрів двовимірної інформації про механічні величини. Це такі параметри, як розмір двовимірного зображення об’єкта вимірювань, похибки вимірювань координат, час введення зображення в цифрову ЕОМ. Шляхом добору оптимальних значень цих параметрів можна підвищити точність та швидкодію приладової системи для вимірювання механічних величин.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Вострокнутов Н.Г. Информационно-измерительная техника : учеб. пособие / Н.Г. Вострокнутов, Н.Н. Евтихиев. – М. : Высшая школа, 1977. – 232 с.

2. Гаврилюк М.А. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учеб. / М.А. Гаврилюк, Е.С. Полищук, С.С. Обозовский ; под ред. Е.С. Полищука. – К. : Вища школа, 1984. – 359 с.

3. Засоби і методи вимірювань неелектричних величин : підр. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник та ін. ; за ред. Є.С. Поліщука. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 618 с.

4. Претт У. Цифровая обработка изображений : пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 792 с.

5. Измерительные сканирующие приборы / под ред. Б.С. Розова. – М. : Машиностроение, 1980. – 198 с.

6. Шарыгин M.E. Сканеры и цифровые камеры / M.E. Шарыгин. – СПб. : BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 384 с.

7. Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / В.В. Иванов. – К. : Наукова думка, 1986. – 582 с.

8. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб. пособие / Ю.М. Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1980. – 424 с.

9. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами / Л.А. Растригин. – М. : Сов. радио, 1980. – 232 с.

10. Спосіб оцінки викривлень вимірювальної інформації на відеозображеннях, відновлених після стиснення : пат. 78419 C2 Україна : МПК (2006) G 01 B 7/00 / Подчашинський Ю.О. ;
заявник і власник патенту Житомирський державний технологічний університет. № а2005 06848 ; заявл. 11.07.05 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. – 5 с.

11. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.

12. ДСТУ БВ 2.7-16-95. Матеріали стінові кам’яні. Номенклатура показників якості. – К. : Державний комітет у справах містобудування і архітектури, 1996. – 19 с.

Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.