DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-114-120

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ ЦІЛЬОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Юрій Григорович Даник, Олексій Олександрович Писарчук, Олександр Васильович Лагодний, Олександр Володимирович Випорхонюк

Анотація


Розміщення інформації цільового спрямування потребує попереднього оцінювання інформаційного джерела, яке буде більш ефективним при розповсюдженні в ньому контенту. При оцінюванні ефективності інтернет-сайтів не враховується значна кількість факторів, які впливають на загальний рейтинг інформаційного джерела в цілому. У статті запропоновано математичну модель оцінювання ефективності інтернет-сайтів. Для розробки моделі використано технологію багатокритерійного оцінювання з використанням вкладених згорток за нелінійною схемою компромісів. Основне зусилля при розробці математичної моделі було націлено на формування показників та критеріїв інтернет-сайтів у глобальній мережі Інтернет. Розроблена математична модель дає можливість особі, яка приймає рішення, адекватно оцінити відповідне інформаційне джерело. Результати розрахунків доводять дієвість запропонованого підходу для визначення ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування.


Ключові слова


модель; оцінювання ефективності; багатокритерійний; інтернет-сайт; математична модель; згортка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ventre, D. (2011), Cyberwar and information warfare, Wiley-ISTE, 448 p.

Gryshhuk, R.V., Danyk, Ju.G. and Samchyshyn, O.V. (2015), “Mobil'ni social'ni internet-servisy jak odyn iz riznovydiv masovoi' komunikacii' na suchasnomu etapi” [Mobile social Internet services as one of the varieties of mass communication at present], Bezpeka informacii', Vol. 21, No. 1, pp. 16–20.

Litovchenko, I.L. and Curkan, Ju.V. (2004), “Osoblyvosti marketyngovyh doslidzhen' cherez Internet” [Features of market research via the Internet], Visnyk NU “L'vivs'ka Politehnika”, pp. 79–86.

Soloshenko, M.V. (2000), “Otsenki ekonomicheskoy tsennosti Internet sayta kak sredstva kommunikatsii“ [Methods of assessing the economic value of the Internet site as a communication tool], Marketing i marketingovye issledovaniya, No. 6, pp. 2–5.

Bilyk, V.M. and Kostyrko, V.S. (2006), Informacijni tehnologii' ta systemy [Information technology and systems], Centr navchal'noi' literatury, Kyiv, 232 p.

Zabarna, E.M. and Solov'eva, E.Ju. (2013), “Systema ta kryterii' marketyngovogo analizu sajtiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv” [The system of criteria and marketing analysis of websites of higher education institutions], available at: www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1748

Kuz'minov, Je.V. (2013), “Modeljuvannja metodiv ocinjuvannja efektyvnosti sajtu kompanii” [Simulation methods of evaluating site performance], available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2013_2_7.pdf

“Metody ocinjuvannja usability interfejsu korystuvacha“ [Methods of evaluating usability of the user interface], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 22778/1/34-Kirilenko-244-256.pdf

Pysarchuk, O.O. (2009), “Metodyka bagatokryterial'noi' ocinky efektyvnosti procesiv funkcionuvannja ta vykorystannja skladnyh informacijnyh system” [Methods multi assess the effectiveness of the functioning and use complex information systems], Zashhyta ynformacyy : zbirnyk naukovyh prac' NAU, Vol. 16, pp. 284–289.

Shmatok, S.O., Mishhenko, V.B. and Veshhyc'ka, T.A. (2007), “Metodyka ocinky efektyvnosti paketu zahodiv dlja zahystu informacii'” [Methods of assessing the effectiveness of the package of measures to protect information], Zbirnyk naukovyh prac' CNDI ZS Ukrai'ny, No. 4, pp. 173–188.

Brakhman, T.R. (1984), Mnogokriterial'nost' i vybor al'ternativy v tekhnike [Multicriteria selection and alternatives in technology], Radio i svyaz', Moscow, 288 p.

“Odnokryterial'ni i bagatokryterial'ni zadachi pryjnjattja rishen' v umovah ryzyku” [Criterion and multicriteria problems and decision making under risk], available at: http://stud.com.ua/45787/menedzhment/odnokriterialnih_bagatokriterialni_zadachi_priynyattya_rishen_umovah_riziku#767

Voronin, A.N. (2009), “Nelineynaya shema kompromissov v mnogokriterialnyih zadachah otsenivaniya i optimizatsii” [The nonlinear compromise scheme in multicriteria problems of estimation and optimization], Kibernetika i sistemnyiy analiz, Vol. 45, No. 4, pp. 106–114.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ventre D. Cyberwar and information warfare / D.Ventre // Wiley-ISTE. – 2011. – 448 p.

2. Грищук Р.В. Мобільні соціальні інтернет-сервіси як один із різновидів масової комунікації на сучасному етапі / Р.В. Грищук, Ю.Г. Даник, О.В. Самчишин // Безпека інформації–2015. – Т. 21, № 1. – С. 16–20.

3. Літовченко І.Л. Особливості маркетингових досліджень через Інтернет / І.Л. Літовченко, Ю.В. Цуркан // Вісник НУ “Львівська Політехніка”. – 2004. – № 499. – C. 79–86.

4. Солошенко М.В. Методика оценки экономической ценности Internet сайта как средства коммуникации / М.В. Солошенко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2000. – № 6. – С. 2–5.

5. Білик В.М. Інформаційні технології та системи : навч. посібник / В.М. Білик, В.С. Костирко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 232 с.

6. Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1748.

7. Моделювання методів оцінювання ефективності сайту компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2013_2_7.pdf.

8. Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22778/1/34-Kirilenko-244-256.pdf.

9. Писарчук О.О. Методика багатокритеріальної оцінки ефективності процесів функціонування та використання складних інформаційних систем / О.О. Писарчук // Защита информации : зб. наук. праць НАУ. – 2009. – Вип. 16. – С. 284–289.

10. Методика оцінки ефективності пакету заходів для захисту інформації / С.О. Шматок, В.Б. Міщенко, Т.А. Вещицька та ін. // Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2007. – № 4. – С. 173–188.

11. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике / Т.Р. Брахман. – М. : Радио и связь, 1984. – 288 с.

12. Однокритеріальні і багатокритеріальні задачі прийняття рішень в умовах ризику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stud.com.ua/45787/menedzhment/ odnokriterialnih_bagatokriterialni_zadachi _priynyattya_rishen_umovah_riziku#767.

13. Воронин А.Н. Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации / А.Н. Воронин // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – Т. 45, № 4. – С. 106–114.

Copyright (c) 2020 Юрій Григорович Даник, Олексій Олександрович Писарчук, Олександр Васильович Лагодний, Олександр Володимирович Випорхонюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.