DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-109-114

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИПРОБУВАНЬ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Андрій Іванович Коробко, Олеся Олександрівна Михайлова, Ольга Олександрівна Назарько, Юлія Андріанівна Радченко

Анотація


Проаналізовано актуальність теми досліджень, визначено мету та завдання, предмет та об’єкт досліджень. На основі аналізу літературних джерел, встановлено, що не всі методи випробувань дорожніх і сільськогосподарських транспортних засобів (автотракторної техніки) сприяють ефективній реалізації вимог нормативних документів, у тому числі і міжнародних, щодо міжлабораторних порівняльних випробувань. Запропоновано підхід до синтезу адаптивних систем метрологічного забезпечення лабораторії з випробувань автотракторної техніки на основі нечіткої логіки за умови прийняття рішення в умовах ризику. Запропонована схема функціонування адаптивної системи метрологічного забезпечення охоплює усі аспекти забезпечення необхідної точності вимірювань і випробувань, а саме: передбачає наявність необхідної нормативно-технічної документації; наявність засобів вимірювальної техніки і випробувального устаткування, еталонів і зразкових мір; наявність кваліфікованого персоналу;
впевненість у тому, що результати випробувань точні (правильні і прецизійні) й отримані на правильному обладнанні за правильною методикою; забезпечує ефективне прийняття рішень на
основі об’єктивної інформації.


Ключові слова


випробування; нечітка логіка; адаптивна система; прийняття рішення; метрологічне забезпечення; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Varzhapetyan, A.G. (2005), Kvalimetriya, SPbGUAP, St. Petersburg, 176 p.

Demenkov, N.P. (2005), Nechetkoe upravlenie v tekhnicheskikh sistemakh, Izd-vo. MGTU imeni N.E. Baumana, Moscow, 200 p.

Zhdanov, A.A. (1999), “Metod avtonomnogo adaptivnogo upravleniya”, Izvestiya Akademii nauk. Teoriya i sistemy upravleniya, No. 5, pp. 127–134.

DSTU ISO Guide 73:2013 (2013), Keruvannja ryzykom. Slovnyk terminiv (ISO Guide 73:2009, IDT), Minekonomrozvytku Ukrai'ny, Kyiv, 13 p.

Korobko, A. and Radchenko, Yu. (2014), “Systema upravlinnja laboratorii' z vyprobuvan' dorozhnih transportnyh zasobiv”, Standartyzacija, sertyfikacija, jakist'. Naukovo-tehnichnyj zhurnal, No. 2, pp. 39–43.

Kosheva, L.O. (2011), “Vidtvorjuvanist' – osnovna harakterystyka tochnosti rezul'tativ vyprobuvan'”, Elektronika ta systemy upravlinnja, No. 2 (28), p. 89–94.

Kuznetsov, E.S. (2003), Upravlenie tekhnicheskimi sistemami, MADI (GTU), Moscow, 345 p.

Podrigalo, M., Korobko, A. and Radchenko, Yu. (2014), “Systema metrologichnogo zabezpechennja vyprobuval'noi' laboratorii'”, Metrologija ta prylady. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, No. 6 (50), pp. 24– 28.

Rastrigin, L.A. (1980), Sovremennye printsipy upravleniya slozhnymi ob"ektami, Sov. radio, Moscow, 232 p.

Nacional'ne agentstvo z akredytacii' Ukrai'ny (2011), Systema upravlinnja. Koncepcija ocinjuvannja kompetentnosti vyprobuval'nyh laboratorij na osnovi rezul'tativ uchasti v mizhlaboratornyh porivnjal'nyh vyprobuvannjah: ZD-08.01.21, NAAU, Kyiv, 6 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Варжапетян А.Г. Квалиметрия : учеб. пособие / А.Г. Варжапетян. – СПб. : СПбГУАП, 2005. – 176 с.

2. Деменков Н.П. Нечеткое управление в технических системах : учеб. пособие / Н.П. Деменков. – −М. : Изд-во. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 200 с.

3. Жданов А.А. Метод автономного адаптивного управления / А.А. Жданов // Известия Академии наук. Теория и системы управления. – 1999. – № 5. – С. 127–134.

4. Керування ризиком. Словник термінів : ДСТУ ISO Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009, IDT). −[Чинний від 2014-07-01]. –−К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – IV. – 13 c. (Національний стандарт України).

5. Коробко А. Система управління лабораторії з випробувань дорожніх транспортних засобів / А.Коробко, Ю.Радченко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-тех. журнал. – 2014. – № 2. – С. 39–43.

6. Кошева Л.О. Відтворюваність – основна характеристика точності результатів випробувань / Л.О. Кошева // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 2 (28). – С. 89–94.

7. Кузнецов Е.С. Управление техническими системами : учеб. пособие / Е.С. Кузнецов. – М. : Изд- во. МАДИ (ГТУ), 2003. – 345 с.

8. Подригало М. Система метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії / М.Подригало, А.Коробко, Ю.Радченко // Метрологія та прилади : науково-вироб. журнал. – 2014. – № 6 (50). – С. 24–28.

9. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами / Л.А. Растригин. – М. : Сов. радио, 1980. – 232 с.

10. Система управління. Концепція оцінювання компетентності випробувальних лабораторій на основі результатів участі в міжлабораторних порівняльних випробуваннях : ЗД-08.01.21. − [Редакція 01 від 17.10.2011]. – К. : Нац. агентство з акредитації України, 2011. – 6 с. (Загальний документ).

Copyright (c) 2020 Андрій Іванович Коробко, Олеся Олександрівна Михайлова, Ольга Олександрівна Назарько, Юлія Андріанівна Радченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.