DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-28-33

НАПРУЖЕННЯ І ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ КРУЧЕННІ ПОЛІМЕРНИХ ДЕТАЛЕЙ

Тетяна Ігорівна Кулік, Борис Миколайович Злотенко

Анотація


Стаття присвячена визначенню напружень, що виникають при деформації полімерних деталей, а саме, при крученні. Використано аналітичні методи дослідження з графічним представленням результатів. Оскільки пружні властивості полімерних матеріалів не підкоряються закону Гука, використання класичних методів прикладної механіки для розрахунку таких деталей призводить до похибок у результатах розрахунків. Розглянуто процес деформації балки з полімерного матеріалу під дією крутного моменту. Розроблено математичну модель кручення суцільної та порожнистої балки круглого поперечного перерізу. Отримані вирази для визначення розподілу зсувних напружень по радіусу балки та розрахунку кута закручування перерізів балки під дією крутного моменту з урахуванням характеру зв’язку між деформаціями та напруженнями для полімерного матеріалу. Побудовані графічні залежності, що демонструють результати розрахунку зсувних напружень та деформацій балок при різних значеннях крутного моменту. Математична модель побудована з використанням степеневої залежності між напруженнями та деформаціями полімерного матеріалу. Результати можуть бути використані для проектування конструктивних елементів машин та приладів, будівельних конструкцій, виробів легкої промисловості.

Ключові слова


полімерні деталі; крутний момент; деформація кручення; напруження

Повний текст:

PDF

Посилання


Jevroalaninform (2015), “Polіmery v mashinobuduvannі”, available at: www.eai.org.ua/pol-meri-v-mashinobuduvann/ (accessed 02 November 2016).

Ayman, A.A., Mahmoud, M.M. and Omer, A.A. (2012), “Enhancement in Mechanical Properties of Polystyrene Filled with Carbon Nano Particulates (CNPS)”, World Journal of Nano Science and Engineering (WJNSE), Vol. 2, No. 2, pp. 103–109.

Biani, A., Dorigato, A., Slouf, M. and Pegoretti, A. (2016), “Mechanical behaviour of cyclic olefin copolymer/exfoliated graphite nanoplatelets nanocomposites foamed through supercritical carbon dioxide”, Express Polymer Letters, No. 10 (12), pp. 977–989.

Ivanov, M.N. and Finogenov, V.A. (2014), Detali mashin, Yuwrite, Moscow, 408 p.

Suberljak, O.V. and Bashtannyk, P.I. (2007), Tehnologija pererobky polimernyh ta kompozycijnyh materialiv, Rastr-7, Lviv, 376 p.

Pakharenko, V.А. (2006), Pererabotka polimernyh kompozitsionnyh materialov, Volya, Kyiv, 552 p.

Kuleznev, V.N. and Gusev, V.K. (2006), Osnovy technologii pererabotki plastmass, Chemistry, Moscow, 726 p.

Tager, A.A. (2007), Phiziko-khimia polimerov, Scientific World, Moscow, 576 p.

Belyaev, N.M. (1976), Soprotivlenie materialov, Nauka, Moscow, 608 p. 10. Lebedev, V.S. (1976), Osnovnye protsessy, mashiny i apparaty predpriyatiy bytovogo obsluzhivaniya, Legkaya industriya, Moscow, 399 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Полімери в машинобудуванні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.eai.org.ua/pol-meri v-mashinobuduvann/.

2. Ayman A.A. Enhancement in Mechanical Properties of Polystyrene Filled with Carbon Nano Particulates (CNPS) / A.A. Ayman, M.M. Mahmoud, A.A. Omer // World Journal of Nano Science and Engineering (WJNSE). – 2012. – Vol. 2. – № 2. – P. 103– 109.

3. Mechanical behaviour of cyclic olefin copolymer/exfoliated graphite nanoplatelets nanocomposites foamed through supercritical carbon dioxide / A.Biani, A.Dorigato, M.Slouf, A.Pegoretti // Express Polymer Letters. – 2016. – № 10 (12). – P. 977–989.

4. Иванов М.Н. Детали машин : учебник / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов. — 15-е изд. испр. и доп. — М. : Юрайт, 2014. — 408 с.

5. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Л. : Растр-7, 2007. – 376 с.

6. Пахаренко В.А. Переработка полимерных композиционных материалов / В.А. Пахаренко, Р.А. Яковлева, А.В. Пахаренко. – К. : Воля, 2006. – 552 с.

7. Кулезнев В.Н. Основы технологии переработки пластмасс / В.Н. Кулезнев ; под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М. : Химия, 2006. – 726 с.

8. Тагер А.А. Физико-химия полимеров / А.А. Тагер. – изд. 4-е, перер. и дополн. – М. : Научный мир, 2007. – 576 с.

9. Беляев Н.М. Сопротивление материалов / Н.М. Беляев. – М. : Наука, 1976. – 608 с.

10. Лебедев В.С. Основные процессы, машины и аппараты предприятий бытового обслуживания / В.С. Лебедев – М. : Легкая индустрия, 1976. – 399 с.

Copyright (c) 2020 Тетяна Ігорівна Кулік, Борис Миколайович Злотенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.