ЗМІНА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ М. КИЄВА З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ҐРУНТИ

Алла Олегівна Добровольська, Віктор Георгійович Кравець

Анотація


Для розвитку геотехнічного будівництва в складних умовах міської щільної забудови важливі питання як міцності ґрунтових основ, так і їх деформаційних властивостей, які безпосередньо впливають на несучу здатність основи. Враховуючи, що за багатолітній період розвитку міста поверхня ґрунтового масиву із природного стану перетворюється в ґрунт із порушеною структурою. Знання про міцність та деформаційні властивості таких ґрунтів дає змогу попередити негативний вплив на майбутні споруди.
Визначено техногенний вплив на природне середовище м. Києва. Проведені дослідження зміни геологічної будови шарів техногенного ґрунту, які являються наслідком міської щільної забудови. Збільшення будівельних майданчиків являється додатковим джерелом забруднення шарів ґрунту неорганічними домішками. Проаналізовано зміну фізичних характеристик ґрунтів порушеної структури. Розглянуто зміну деформаційних властивостей від відсоткового вмісту неорганічних домішок.

Ключові слова


техногенний ґрунт; деформаційні властивості; щільність; показник текучості та опір ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananiev, V.P. and Potapov, A.D. (2005), Inzhenernaya geologiya [Engineering geology], 3rd ed., High school, Moscow, 575 p.

Demchyshyn, M.G. (2001), “Tehnogenni vplyvy na procesy v geologichnomu seredovyshhi Ukrai'ny” [Man-made impacts on the processes in the geological environment Ukraine], in Geology in the XXI century. Future development and prospects, Knowledge, Kiev, pp. 93–102.

Tolkach, O.M., Sobolevskyi, R.V. and Iskov, S.S. (2011), “Vyznachennja osnovnyh kryterii'v jakosti pirofilitovyh slanciv” [Defining the criteria for quality pyrophyllite schists], Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Technical science, Vol. 2 (57), pp. 170–176.

Levytskyi, V. and Sobolevskyi, R. (2014), “Obg'runtuvannja optymal'nyh tehnologichnyh parametriv vydobuvannja granitnyh blokiv na osnovi pokaznykiv trishhynuvatosti” [Substantiation of optimal technological parameters of granite blocks mining taking into account indicators of fracturing], East European Journal of Modern Technologies, No. 3 (69), pp. 48–52.

Korobijchuk, V., Shamrai, V., Iziumova, O., Tolkach, O. and Sobolevskyi, R. (2016), “Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4/5 (82), pp. 52–57.

Korobijchuk, V. (2013), “Doslidzhennja trishhynuvatosti Leznykivs'kogo rodovyshha granitiv z perspektyvoju vydobutku blochnoi' produkcii'” [Research fractured Leznykivsky granite deposits with the prospect of quarrying of natural stone], East European Journal of Modern Technologies, Vol. 6/5 (66), pp. 23–28.

Krivoruchko, A.A., Korobijchuk, V.V. and Iskov, S.S. (2012), “Rozrobka uzagal'nenoi' metodyky geometryzacii' masyviv pryrodnogo kamenju z metoju otrymannja kompleksnoi' modeli rodovyshha”, Bulletin of Zhytomyr State Technological University, Vol. 4 (63), pp. 190–202.

Korobіjchuk, V.V. (2012), “Ocinka rezul'tativ doslidzhennja zalezhnosti parametriv pruzhnih hvyl' vid tysku v zrazkah pryrodnogo dekoratyvnogo kamenju” [Evaluation of study according to the parameters of elastic waves of pressure in samples of natural decorative stone], Herald of the National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”. Series of Mining, Vol. 22, рp. 101–105.

Petrov, V.S. (2016), Zvit po geologorozviduval'nij roboti diljanok m. Kyjeva /(IG)-KR-02/TOV [Report on the exploration of areas of the Kyiv city /(IG) -KR-02, LLC], MEDINZHSERVIS, Kyiv, pp. 56–86.

Bondar, O.V. (2007), Zvit po geologorozviduval'nij roboti diljanok m. Kyjeva. Pasportyzacija gruntiv. Geotehnichna laboratorija [Report on the exploration of areas of the Kyiv city. Certification Soil], JSC "UkrNHI”, Kyiv, pp. 1–72.

Dobrovolska, A.O. (2016), “Vyznachennja styslyvosti tehnogenno porushenogo ґruntu metodom statychnoi' obrobky” [Determination of the compressibility of soil technogenic disturbed by static processing], Proceedings of III All-Ukrainian scientific conference of students and young scientists "Prospects for the development of mining and natural resource management", April 27, 2016, ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 53–57.

Dobrovol'skaya, A.O. (2016), “Izuchenie deformatsionnykh kharakteristik tekhnogennogo grunta pri raznykh variantakh zamachivaniya” [The study of deformation characteristics of man-made soil at different variants of soaking], Proceedings of the 10-th international scientific-practical conference of young scientists and students "Prospects for the development of construction technologies", April 21–22, 2016, Gos. Vysshee uchebnoe zavedene “Nats. Gornyy Universitet”, Dnepropetrovsk, Ukraine, pp. 18–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ананьев В.П. Инженерная геология : учеб. для строит. спец. вузов / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. – 3-е изд., перераб. и испр. – М. : Высшая школа, – 2005. – 575 с.

2. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на процеси в геологічному середовищі України / М.Г. Демчишин // Геологія в ХХІ столітті. Шляхи розвитку та перспективи. – К. : Знання. – 2001. – С. 93–102.

3. Толкач О.М. Визначення основних критеріїв якості пірофілітових сланців / О.М. Толкач, Р.В. Соболевський, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2011. – № 2 (57). – С. 170–176.

4. Левицький М.Г. Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів видобування гранітних блоків на основі показників тріщинуватості / М.Г. Левицький, Р.В. Соболевский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 3 (69). – С. 48–52.

5. Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing / V.Korobiichuk, V.Shamrai, O.Iziumova, O.Tolkach, R.Sobolevskyi // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – 4/5 (82). – P. 52–57.

6. Коробійчук В.В. Дослідження тріщинуватості Лезниківського родовища гранітів з перспективою видобутку блочної продукції / В.В. Коробійчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков : Технологический центр, 2013. – Вып. № 6/5 (66). – С. 23–28.

7. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202.

8. Коробійчук В.В. Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружніх хвиль від тиску в зразках природного декоративного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник Нац. техніч. ун-ту України «КПІ» / Серія: «Гірництво» : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ» : ЗАТ «Техновибух», 2012. – Вип. 22. – С. 101–105.

9. Звіт по геологорозвідувальній роботі ділянок м. Києва/(ІГ)-КР-02/ТОВ «МЕДІНЖСЕРВІС». – 2016. – Додаток Б-К.

10. Звіт по геологорозвідувальній роботі ділянок м. Києва. Паспортизація ´рунтів / Геотехнічна лабораторія // ВАТ «УкрНГІ». – 2007. – Додаток Н.- С-1-72.

11. Добровольська А.О. Визначення стисливості техногенно порушеного ´рунту методом статичної обробки / А.О. Добровольська // III всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспектива розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів» : Тези 27–27 квітня 2016. – Житомир : ЖТДУ. – 2016. – С. 53–57.

12. Добровольская А.О. Изучение деформационных характеристик техногенного грунта при разных вариантах замачивания / А.О. Добровольская // Материалы 10-й международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы развития строительных технологий», 21-22 апреля 2016, / Гос. Высшее учебное заведене «Нац. Горный Университет». – Днепропетровск, 2016. – С. 18–23.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-136-142

Copyright (c) 2016 Алла Олегівна Добровольська, Віктор Георгійович Кравець

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.