DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-193-198

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ЗАСОБІВ АТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Володимир Євгенійович Титаренко, Олександр Вікторович Гончарук, Микола Миколайович Федоренко

Анотація


Описано процес побудови елементів методики оцінки технічного стану несучих систем засобів автомобільного транспорту на основі проведеного експерименту для визначення полів вібронавантажуваності автобусів БАЗ А079 «Еталон».


Повний текст:

PDF

Посилання


Вибрация механическая. ISO 10816-3-2009. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях.

Технологічне обладнання для підприємств автомобільного транспорту : підручник / В.П. Волков, В.М. Міщенко, О.П. Кравченко та ін. ; за заг. ред. В.П. Волкова. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 556 с.

Генкин М.В. Виброакустическая диагностика машин и механизмов / М.В. Генкин, А.Г. Соколова. – М. : Машиностроение, 1987. – 288 с.

Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта) / Н.Я. Говорущенко, А.Н. Туренко. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Харьков : РИО ХГАДТУ, 1999. – 468 с.

Грабар И.Г. Современные методы и средства сбора, сохранения и обработки информации на разных этапах создания подвески транспортных средств / И.Г. Грабар, С.В. Мель¬ничук, В.М. Иванченко // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2007 : сб. науч. трудов по матералам Междунар. науч.-практ. конф. – Т. 1. Транспорт. – С. 55–60.

Дячук М.В. Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронаван¬таженості несучих систем автомобіля : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Максим Вікторович Дячук ; Харківський нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2005. — 20 с.

Інтернет ресурс основ вібродіагностики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vibration.ru/osnova.shtml.

Інтернет ресурс технічних характеристик акселерометра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_Devices/sensor/axelerometr.

Костюков В.Н. Практические основы виброакустической диагностики машинного оборудования : учеб. пособие / В.Н. Костюков, А.П. Науменко. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2002. – 108 с.

Кравченко В.М. Техническое диагностирование механического оборудования / В.М. Кравченко, В.А. Сидоров. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 447 с.

Ларионов Д.Н. Акселерометры компании Analog Devices / Д.Н. Ларионов // Электронные компоненты. – 2005. – № 11. – С. 125–129.

ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

Мигаль В.Д. Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.02 / Мигаль Василь Дмитрович // Харківський нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х., 2003. – 32 c.

Петрухин В.В. Основы вибродиагностики и средства измерения вибрации / В.В. Петрухин, С.В. Петрухин. – М. : Инфра-Инженерия, 2010. – 176 с.

Проскуряков В.Б. Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин / В.Б. Проскуряков. – Л. : Машиностроение, 1972. – 229 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Володимир Євгенійович Титаренко, Олександр Вікторович Гончарук, Микола Миколайович Федоренко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.