DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-2(57)-53-63

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА, УЗГОДЖЕНА З BUSINESS INTELLIGENCE 2.0

Андрій Іванович Валюх, Ігор Анатолійович Круковський, Валентин Леонідович Сімаков

Анотація


Розроблена архітектура гібридної експертної системи відрізняється узгодженістю з Business Intelligence 2.0 (BI 2.0), що полягає в її синергетичному об’єднанні з OLAP, Data Mining,
мережевою системою управління знаннями та ін. Це дозволяє відкривати нові нетривіальні знання у результатах експертиз і продовжити логічне виведення експертної системи у семантичних мережах. Для цього розроблені трикомпонентна модель подання знань FPS/BI 2.0 і модель метазнань SixW's/BI 2.0, які також забезпечують інтеграцію з системою підтримки прийняття рішень і геоінформаційною системою, що узгоджені з BI 2.0. Дефініція «експертна система» може розглядатися окремо лише у навчальних цілях.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джексон П. Введение в экспертные системы : пер. с англ. / П.Джексон. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 624 с.

2. Рассел Ст. Искусственный интеллект: современный подход (Artificial Intelligence. A Modern Approach. Second edition) : пер. с англ. / Ст.Рассел, П.Норвиг. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2006. – 1408.

3. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект : стратегии и методы решения сложных проблем : пер. с англ. / Дж.Ф. Люгер. – М. : Вильямс, 2005. – 864 с.

4. Поспелов Г.С. Исследование по искусственному интеллекту в СССР. Кибернетику – на службу коммунизму : сб. ст. / Г.С. Поспелов, Д.А. Поспелов ; под ред. акад. А.И. Берга. – М. : Энергия, 1978. – Т. 9 : Управление и информатизация. – С. 212–236.

5. Алиев Р.А. Производственные системы с искусственным интеллектом / Р.А. Алиев, Н.М. Абдикеев, М.М. Шахназаров. – М. : Радио и связь, 1990. – 264 с.

6. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.

7. Герасимов Б.М. Проектування та застосування експертно-навчальних систем : монографія / Б.М. Герасимов, О.Г. Оксіюк, С.А. Шворов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 263 с.

8. Ротштейн О.І. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі / О.І. Ротштейн. – Вінниця : Універсум, 1999. – 320 с.

9. Deborah Quarles van Ufford. Business Intelligence. The Umbrella Term (2002). – Режим доступа : www.few.vu.nl/en/Images/werkstuk-quarles_tcm39-91416.doc.

10. US Army ESCC (The U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center, Army Business Intelligence Competency Center). Business Intelligence Reference Guide. – Режим доступа: http://escc.army.mil.

11. Gartner. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms. 27 January 2011. Rita L. Sallam, James Richardson, John Hagerty, Bill Hostmann. – Режим доступа : http://www.gartner.com.

12. IDC. Competitive Analysis. Worldwide Business Intelligence Tools 2010 Vendor Share. Dan Vesset. June 2011. – Режим доступа: http://www.idc.com.

13. Forrester. The Forrester Wave™: Enterprise Business Intelligence Platforms, Q4 2010 by Boris Evelson for Business Process Professional. October 20, 2010. – Режим доступа :
http://www.forrester.com.

14. Luhn H.P. «A Business Intelligence System» / H.P. Luhn // IBM Journal of Research and Development. Volume 2, Issue 4, October 1958. – Pp. 314–319.

15. Codd E.F. «Providing OLAP : On-Line Analytical Processing to User-Analysts : An IT Mandate» / E.F. Codd, S.B. Codd, C.T. Salley // E.F. Codd & Associates. – 1993. – 18 p.

16. Gregory Piatetsky-Shapiro. Knowledge Discovery in Real Databases: A Report on the IJCAI-89 Workshop / Gregory Piatetsky-Shapiro// AI Magazine (© AAAI), 11 (5): Fall 1990. – Pp. 68–70.

17. Usama M.Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro and Padhraic Smyth. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. (Chapter 1) / Usama M.Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro and Padhraic Smyth // AI Magazine (© AAAI), 17(3): Fall 1996. – Pp. 37–53.

18. Bill Inmon. Data Mart Does Not Equal Data Warehouse
/ Bill Inmon // InfoManagement Direct, November, 1999. – Режим доступа : http://www.informationmanagement.
com/infodirect/19991120/1675-1.html.

19. Bill Inmon. When Are Star Schemas Okay in a Data Warehouse? – Режим доступа : http://www.b-eyenetwork.
com/view/5626.

20. A Bill To require reports to Congress on Federal agency use of data mining. 110th CONGRESS, 1st session,
S.236. June 4, 2007. – Режим доступа : http://www.gpo.gov/.

21. PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology). Report to the President And Congress «Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology». December 16, 2010. – Режим доступа : http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/pcast.

22. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных : планирование, разработка, реализация. Т. 1 : пер.
с англ. / Э.Спирли. – К.–М.–СПб. : Вильямс, 2001. – 400 с.

23. Анализ данных и процес сов : учеб. пособие / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, И.И. Холод и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 512 с.

24. Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи : військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32.

25. Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103–111.

26. Neil Raden Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable. InformationWeek. February 01, 2007 / Neil Raden. – Режим доступа : http://www.informationweek.com/news/software/bi/197002610.

27. Сімаков В.Л. Проблемні питання реалізації Business Intelligence 2.0 у некомерційних сферах роботи / В.Л. Сімаков, І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18 наук.-практ. конф., Житомир, 15 квітня
2011 р : тези доп. – Ч. 1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 194.

28. Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трикомпонентній гібридній моделі подання знань / І.А. Круковський // зб. наук. праць ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.

29. Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21–22 січня 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125.

30. AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, formerly the American Association for Artificial Intelligence), AAAI DIGITAL LIBRARY. – Режим доступа :
http://www.aaai.org/Library/library.php.

31. ACM SIGART (Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Artificial Intelligence). ACM Digital Library, SIGART. – Режим доступа : http://dl.acm.org/sig.cfm?id=SP918.

32. ACM SIGKDD (Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Knowledge Discovery in Data), ACM Digital Library, SIGKDD. – Режим доступа : http://portal.acm.org/sig.cfm?id=SP936.

33. D.J. Power. Ask Dan! about DSS, Brief History of Decision Support Systems (version 4.1). Editor, DSSResources.COM. – Режим доступа : http://dssresources.com/histor /dsshistory.html.

34. AKO (U.S. Army Knowledge On-Line). Army Knowledge Management Principles (on Army Knowledge On-Line). – Режим доступа : https://www.us.army.mil/.

35. Dr. Ramon Barquin. The U.S. Army Knowledge Management Principles and their Relevance to Other Organizations. January 4, 2011. – Режим доступа : http://www.b-eye-network.com/view/14826.

36. Polanyi, M. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy / Polanyi, M. // Chicago: University of Chicago Press, 1958. – 442 p.

37. Nonaka I. The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynasties of innovation / I.Nonaka, Н.Takeuchi. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 304 p.

38. Wilson T.D. The nonsense of 'knowledge management'. Information Research, Vol. 8, No. 1, October 2002. –Режим доступа : http://informationr
Copyright (c) 2016 Андрій Іванович Валюх, Ігор Анатолійович Круковський, Валентин Леонідович Сімаков

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.