DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-1(48)-95-102

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З РОБОЧОЮ ЗОНОЮ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

Валерій Анатолійович Кирилович, Олександр Владиславович Підтиченко

Анотація


Представлено концепцію та методику автоматизованого розв’язання задачі розміщення технологічного обладнання гнучких виробничих комірок відносно промислового робота (ПР) з оптимізацією за рядом прийнятих критеріїв. Представлено програмну реалізацію даної задачі для ПР, що має робочу зону (РЗ) складної форми. Представлено ідею аналітичного опису поверхні РЗ ПР складної форми та інтерактивний редактор для його автоматизованого формування.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бурдаков С.Ф., Дьяченко В.А., Тимофеев А.Н. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов. – М.: Высш. шк., 1986. – 264 с.

2. Довбня Н.М., Кондратьев А.Н., Юревич Е.И. Роботизированные технологические комплексы в
ГПС. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 303 с.

3. Івахненков Ю.В., Кирилович В.А., Сачук І.В. Автоматизоване формування траєкторії переміщення
схвата агрегатно-модульних промислових роботів за мінімумом точок позиціонування // Вісник ЖІТІ / Технічні науки: Спец. випуск. – 2002. – С. 85–92.

4. Кирилович В., Пидтыченко А. Имитационное моделирование для определения производительности гибких производственных систем // Systemy informacyjne w ksztalceniu tehnicznym. Red. Antoni Świć. – Lublin: Widawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2005. – Рр.
51–56.

5. Кирилович В.А., Підтиченко О.В. Склад математичної моделі гнучких виробничих комірок для задачі автоматизованого планування обладнання // Оптимизация производственных процессов. – № 9. – 2006. – С. 46–53.

6. Кирилович В.А., Сачук І.В. Геометричний аспект траєкторних задач роботизованих механоскладальних технологій // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технологічного університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве
машинобудування, автоматизація. – Вип. 12. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С. 210–214.

7. Козловский В.А. Организационные и экономические вопросы построения производственных систем. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 216 с.

8. Козырев Ю.Г., Кудинов А.А., Булатов В.Э. и др. Роботизированные производственные комплексы / Под ред. Ю.Г. Козырева, А.А. Кудинова. – М.: Машиностроение, 1987. – 270 с.

9. Лищинский Л.Ю. Структурный и параметрический синтез гибких производственных систем. – М.: Машиностроение, 1990. – 312 с.

10. Романов В.А. Математическое и программное обеспечение задач выбора и размещения оборудования на участке машиностроительного производства: Дис… канд. физ.-мат. наук: 05.13.11. – Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша. – М., 1986. – 133 с.

11. Сачук І.В. Автоматизований вибір агрегатно-модульних промислових роботів для ГВС: Дис...канд. техн. наук: 05.13.20. – НТУУ ”КПІ”. – К., 2005. – 227 с.

12. Ivahnenkov Y., Kyrylovych V., Sachuk I. Computer-aided determination of geometrical compatibility of aggregate-modular industrial robots and production machinery // Zeszty Naykowe Politechniki Rzeszowskiej. – № 196. – Mechanika. – Z. 59: Materialy III Miedzynarodowej konferencji Naykowo- Techniczney, Modulowe Technologie i konstrukcje w budowie maszyn. – MTK 2002. – Poland, Rzeszow, 2002. – Рр. 173–183.

13. Keramas James G. Robot technology fundamentals. – New York, Delmar Publishers, 1999. – 408 p.
Copyright (c) 2020 Валерій Анатолійович Кирилович, Олександр Владиславович Підтиченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.